Koolitus “Toiduhügieen kalatoodete käitlejale”

Registreerumine koolitusele on 25. aprilli seisuga lõppenud seoses kohtade täitumisega!

Kalanduse teabekeskus koostöös Eesti Maaülikooli Avatud ülikooli ning Veterinaar- ja Toiduametiga korraldab kolmapäeval, 3. mail algusega kell 9.15 Kuressaares hotelli Arensburg Meedla Kojas koolituse „Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Toiduseaduse sätted”. Täpsem info on leitav: http://www.kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=909

NB Koolitustunnistuse väljastamiseks on vajalik koolitusel osaleja isikukood, mis tuleb lisada koolitusele registreerumisel.

REGISTREERUMINE on avatud kuni 27.04.2017 kell 12.00 või 35 osaleja registreerumiseni aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee. Koolitus on registreerunuile tasuta.

Üldkoosolek

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 20. aprillil 2017. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva küla, Lääne-Saare vald)

Osalejare registreerimine 13.00 – 13.50, palume kohale tulla õigeaegselt!

Päevakord:

1. 2016. a majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine.

2. Üldkoosolekule esitatud avalduste läbivaatamine.

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIAL’e ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

5. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2017. a rakenduskava muutmine.

6. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üritus toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest

2017. a I vooru laekunud taotlused

2017. a I taotlusvooru laekus 19 projektitoetuse taotlust (üks taotlus jõudis kohale postipakiga 06. 03. 2017. a ja kandis 28. 02. 2017. a kuupäeva templit), millega taotletakse toetust kogusummas
 1 005 100,08 €.
Esitatud taotlused tegevussuundade lõikes:
I tegevussuunda „Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine“ laekus kolm (3) taotlust kogusummas 214 892,57 €
II tegevussuunda „Majandustegevuse mitmekesistamine“ laekus seitse (7) taotlust kogusummas 252 661,66 €
III tegevussuunda „Kalasadamate uuendamine“ laekus viis (5) taotlust kogusummas 279 922,07 €
IV tegevussuunda „Koelmualade loomine ja taastamine“ laekus üks (1) taotlus summas 1800,- €
V tegevussuunda “Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine„ laekus kolm (3) taotlust kogusummas 255 823,78 €

Lauter ja lautrikoha tähendus erinevate allikate põhjal

Lautrite ja sadamate määratlemine on viimastel aastatel muutunud väga vabalt tõlgendatavaks ning lautrite rajamine ja rekonstrueerimine on tekitanud üha enam probleeme. Tihti nimetatakse ekslikult lautriks ka sadamat ning lautri lahutamatuks osaks peetakse muuli ja paadisilda, mis on iseseisvad rajatised. Lauter ei ole sadam ja lautri eripäraks on see, et selle kaudu saab randuda ja vajadusel paati kuivale tõmmata, mitte silduda.
Õigusaktides puudub definitsioon lauter ning seetõttu on soovitav selguse huvides tuua mõned näited teatmeteostest.
Eesti keele sõnaraamat (Tallinn 1999, lk 398): lauter – paadisadam, valgma.
Etnograafia sõnaraamat (Tallinn 1996, lk 98): lauter (joom, valgma) – kalapaatide randumispaik. Merre laoti paadilaiuste vahedega kivivallid, nendevaheline merepõhi tasandati, sinna asetati veerpuud, mida mööda paate rannale veeti, raamikujuliselt kokkulöödult saadi paadiredel.
Eesti Entsüklopeedia V köide (Tartu 1935, lk 220): lauter – kividest puhastatud kalapaatide maabumiskoht kalarannas.
Mereleksikon (Tallinn 1996, lk 212): lautrikoht – üksikute paatide randumiseks ja hoidmiseks kividest jm. puhastatud rand, kuhu paatide ülestõmbamiseks ja vette lükkamiseks on asetatud ümarpuud. Puuduvad igasugused rajatised ja järelvalve.
Veeteede amet lauter – kohapealsete looduslike materjalide ümberpaigutamise teel rajatud koht veesõidukite randumiseks.

(Allikas: Keskkonnaamet: http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/vesi-5/meri/)

2017. a I taotlusvoor avatakse veebruaris

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2017. a I taotlusvooru

20. – 28. veebruaril 2017 võtab mittetulundusühing Saarte Kalandus vastu projektitoetuse taotlusi.
Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada:
1. 20. – 28.veebruar 2017. a tööpäevadel kella 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos, aadressil Tallinna 30, 93819 Kuressaare;
2. postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 28. veebruari 2017. a kuupäeva postitemplit;
3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile tegevjuht@saartekalandus.ee hiljemalt 28. veebruar kell 15.00.

Täpsem info: Taotluste_vastuvõtmine_2017

Taotlusvormid ja vajalikud dokumendid on kättesaadaval: http://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075