Month: oktoober 2023

Üldkoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 17. 11. 2023. a algusega kell 13.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 12.15 -12.45

Päevakord

1. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine.

2. MTÜ Saarte Kalandus juhatuse valimine (MTÜ Saarte Kalandus kuulutab välja ühingu sisese konkursi, ühingu uue  juhatuse valimiseks. Kandideerimise avaldused palume esitada e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee  või tuua ühingu büroosse (Tallinna 30, Kuressaare) või esitada üldkoosolekul kohapeal) .

3. Kohalt algatatud küsimused.

Täiendusetepanekud päevakorra osas:

lisada päevakorda 2. punkti alla Juhatuse töökorra muutmisettepanekuid kajastav punkt järgmise sõnastusega: „MTÜ Saarte Kalandus Juhatuse töökorra muudatusettepanekute kinnitamine.“
Viia praegune päevakorrapunkt nr 2 „Juhatuse valimine“ 3. päevakorra punkti alla ja muuta selle sõnastust järgmiselt „MTÜ Saarte Kalandus Juhatuse valimise reglemendi kinnitamine.“

Üldkoosolek toimub  EMKF meetme 3.2. „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

Peale üldkoosolekut toimub samas ka MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ arengustrateegia koostamise avalik kaasamiskoosolek (orienteeruv alguskellaaeg 14.30).

1. Määruse „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ ja  Saaremaa kalanduspiirkonna uue arengustrateegia tööversiooni tutvustamine. Dokumendid on leitavad ühingu kodulehel: https://www.saartekalandus.ee/?page_id=5060

2. MTÜ Saarte Kalandus arengustrateegiasse lisatavate sadamate nimekirja tutvustamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehel: https://www.saartekalandus.ee/?page_id=5060

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727 e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus

Allkirjastatud on regionaalministri 25. septembri 2023. a määruse nr 63 “Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus” muutmise määruse, mille kohaselt peab toetusega soetatav seade olema varustatud vähemalt 4G-võrgu toega.

Toetustaotlusi saab e-prias esitada 25. oktoobrist 15. novembrini.

https://www.pria.ee/toetused/kalapuugi-andmete-elektrooniliseks-esitamiseks-seadme-soetamise-toetus

Meetmemääruse § 4 lõike 2 punkti 3 kohaselt ei ole kulu abikõlblik, kui see on tehtud enne taotluse esitamist. Seega kui taotlus on e-prias esitatud võib seadme ära soetada ilma et peaks ootama jääma PRIA toetuse määramise otsust. Seejuures on oluline järgida määruses toodud nõudeid.

Palume teavitada oma piirkonna kalureid sellest võimalusest soetada toetusega andmete esitamiseks vajalik seade ning ka 24. oktoobril kell 13.00-14.00 veebikoosolekust, kus PRIA tutvustab taotluse esitamist e-prias.

Veebikoolitus toimub ZOOM keskkonnas ligipääsuga järgnevalt lingilt:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/87939886387?pwd=5XHn9P03oSg3c0zrDs02XTjA1G5eFx.1

Meeting ID: 879 3988 6387

Passcode: 365027

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 24. 10. 2023. a algusega kell 10.00 kalanduse büroos.

Päevakord

1. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muutmine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.

2. Üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra kinnitamine.

3. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine (liikmeks astumine – Marko Õunpuu, Arvet Kruuser, Janar Kruuser, Väina Tamm OÜ- Asko Tamm, OÜ LMKV- Kaimar Nuut

4. MTÜ Saarte Kalandus 2023 – 2027 + arengustrateegiasse lisatavate sadamate nimekirja koostamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.

5. MTÜ Saarte Kalandus uue juhatuse valimise teema arutelu.

6. Kohalt algatatud küsimused.

Koolitus PERK rakenduse kasutamiseks ranna- ja siseveekogude püügiandmete esitamisel

MTÜ Saarte Kalandus korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel neljapäeval, 19. oktoobril Nasva klubis algusega kell 11.00 koolituse/ teabepäeva, kus näidatakse ja õpetatakse kasutama infotehnoloogilist rakendust PERK, mille vahendusel tuleb kutselises kalapüügis andmeid esitada alates 1. jaanuarist 2024. Koolituse viivad läbi ministeeriumi ametnikud.
Koolitusel saab teada:

  • Mida peab tegema selleks, et rakendus endale nutitelefoni/tahvelarvutisse saada;
  • Mida teha selleks, et rakenduses salvestada enda püsivalikud ja seadistused (loal olevad kalurid, püütavad liigid, laevad, püügiruudud, sadamad jne);
  • Kuidas, mis infoga ja millal esitada püügireisi kõik 5 raportit (sadamast väljumine, tegevus püügivahenditega, eelteade, sadamasse saabumine, lossimine);
  • Kuidas toimida rakenduses, kui saate rakendusest veateate või pole levi ning kui ei õnnestu andmeid nõutud ajal esitada.

Ministeerium plaanib PERK koolituste esimest koolituslainet perioodil 16. oktoober – 3. november kõikides rannapiirkondades. Esimesel koolitusperioodil on rõhk rakenduse ja selle võimaluste tutvustamisel ja selgitamisel, millal ja mis tingimustel info tuleb esitada, kus ja millal (sadamas, veealal). Koolitusel osalemine ei eelda nutitelefoni olemasolu ega püügireisi kaasategemist rakenduse testkeskkonnas! Aga kui osalejal on selleks soov, siis saab PERK test-keskkonna kasutamiseks kasutajatunnuse/salasõna koolituse toimumise päeval kohapeal või pöördudes juba täna Põllumajanduse-ja Toiduameti vastava ametniku poole (Kaidi Kaljula, kaidi.kaljula@pta.agri.ee).

Koolitus toimub EMKF meetme 3.2. “Algatusrühma toetus” toel