Üldkoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub esmaspäeval, 17. juunil 2024. a algusega kell 17.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 16.15 -16.45

Päevakord

 1. MTÜ Saarte Kalandus 2023. majandusaasta aruande s.h. revidendi aruande kinnitamine.
 2. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üldkoosolek toimub EMKVF meetme vahendite toel

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte kalandus juhatuse koosolek toimub 07. mail 2024. a algusega kell 14.00 ühingu büroos.

 1. MTÜ Saarte Kalandus 2023. a majandusaasta aruande ja revisjoni aruande üldkoosolekule kinnitamiseks edastamine.
 2. Ülevaade MTÜ Saarte Kalandus hetkeolukorrast ja tuleviku perspektiividest.
 3. MTÜ Saarte Kalandus liikmemaksuvõlglaste ühingu liikmest väljaarvamine ja laekumata liikmemaksude tasumise nõuete tühistamine.
 4. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
 5. Kohalt algatatud küsimused.

Piirkondlik teabepäev

16. mail 2024. a algusega kell 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) MTÜ Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse EMKVF meetme 3.1.3. 2024. a taotlusvooru projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda. Skype link teabepäeval osalemiseks: https://join.skype.com/HWFDBB9UT3dM

Päevakava

1. Määruse “Perioodi 2021-2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus” ja määruse seletuskirja tutvustamine – Margus Medell (Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Kalanduspoliitika osakonna nõunik).

2. 2024. a taotlusvooru eelarve ja tegevussuundade tutvustamine, toetatavad tegevused – Heino Vipp (MTÜ Saarte Kalandus tegevjuht).

3. EMKVF projektitoetus e-PRIAs – Katrin Pärn- Reiser (PRIA Menetlusbüroo peaspetsialist).

4. Püügivahendi parendamise määruse ja määruse seletuskirja tutvustamine – Margus Medell (Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Kalanduspoliitika osakonna nõunik). 14.05.2024. a allkirjastas Regionaalminister püügivahendi parendamise meetme määruse, mis hakkab kehtima 18.mail.

Info ja eelregistreerimine: 5694 7288, 5690 7727

Teabepäev toimub tegevusrühma EMKVF eelarvevahendite toel.

Üldkoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 16.02.2024. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 13.15 -13.45

Päevakord

1.MTÜ Saarte Kalandus „Saaremaa kalanduspiirkonna strateegia 2021-2027+“ avalik tutvustamine ja kinnitamine.

2. „MTÜ Saarte Kalandus projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise korra“ kinnitamine.

3.MTÜ Saarte Kalandus 2024. a EMKVF meetme I taotlusvooru toimumise aja ja tegevussuundade eelarve kinnitamine.

4.MTÜ Saarte Kalandus projektitoetuse taotluste hindamiskomisjoni liikmete valimine.

Ettepanekud ja sooviavaldused hindamiskomisjoni liikmekanditaatide osas palume esitada hiljemalt 15.02.2024. a e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee või tel 5694 7288, 5690 7727. Kandidaate on võimalik esitada nii ühingu liikmete kui ka väliste ekspertide hulgast. Viimasel juhul peab olema põhjendatud, miks on kandidaat sobiv projekte hindama.

5.Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 06. 12. 2023. a algusega kell 11.00 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:

 1. MTÜ Saarte Kalandus juhatuse esimehe valimine.
 2. MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi 2024 – 2027+ rahastamiskava ja 2024. a esimese taotlusvooru eelarve arutelu.
 3. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
 4. Kohalt algatatud küsimused.

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub esmaspäeval, 13. 11. 2023. a algusega kell 10.00 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus tegevjuhi ja referendi töötasu muutmine.

2. MTÜ Saarte Kalandus „Juhatuse töökorra“ muudatusettepanekute tegemine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.

3. MTÜ Saarte Kalandus arengustrateegia perioodi 2024 – 2027+ tegevussuundade eelarve protsendi suuruse arutelu.

4. Kohalt algatatud küsimused.

MTÜ Saarte Kalandus juhatus ootab ühingu liikmete ettepanekuid uue juhatuse liikmekandidaatide esitamise osas.

Üldkoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 17. 11. 2023. a algusega kell 13.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 12.15 -12.45

Päevakord

1. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine.

2. MTÜ Saarte Kalandus juhatuse valimine (MTÜ Saarte Kalandus kuulutab välja ühingu sisese konkursi, ühingu uue  juhatuse valimiseks. Kandideerimise avaldused palume esitada e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee  või tuua ühingu büroosse (Tallinna 30, Kuressaare) või esitada üldkoosolekul kohapeal) .

3. Kohalt algatatud küsimused.

Täiendusetepanekud päevakorra osas:

lisada päevakorda 2. punkti alla Juhatuse töökorra muutmisettepanekuid kajastav punkt järgmise sõnastusega: „MTÜ Saarte Kalandus Juhatuse töökorra muudatusettepanekute kinnitamine.“
Viia praegune päevakorrapunkt nr 2 „Juhatuse valimine“ 3. päevakorra punkti alla ja muuta selle sõnastust järgmiselt „MTÜ Saarte Kalandus Juhatuse valimise reglemendi kinnitamine.“

Üldkoosolek toimub  EMKF meetme 3.2. „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

Peale üldkoosolekut toimub samas ka MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ arengustrateegia koostamise avalik kaasamiskoosolek (orienteeruv alguskellaaeg 14.30).

1. Määruse „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ ja  Saaremaa kalanduspiirkonna uue arengustrateegia tööversiooni tutvustamine. Dokumendid on leitavad ühingu kodulehel: https://www.saartekalandus.ee/?page_id=5060

2. MTÜ Saarte Kalandus arengustrateegiasse lisatavate sadamate nimekirja tutvustamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehel: https://www.saartekalandus.ee/?page_id=5060

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727 e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus

Allkirjastatud on regionaalministri 25. septembri 2023. a määruse nr 63 “Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus” muutmise määruse, mille kohaselt peab toetusega soetatav seade olema varustatud vähemalt 4G-võrgu toega.

Toetustaotlusi saab e-prias esitada 25. oktoobrist 15. novembrini.

https://www.pria.ee/toetused/kalapuugi-andmete-elektrooniliseks-esitamiseks-seadme-soetamise-toetus

Meetmemääruse § 4 lõike 2 punkti 3 kohaselt ei ole kulu abikõlblik, kui see on tehtud enne taotluse esitamist. Seega kui taotlus on e-prias esitatud võib seadme ära soetada ilma et peaks ootama jääma PRIA toetuse määramise otsust. Seejuures on oluline järgida määruses toodud nõudeid.

Palume teavitada oma piirkonna kalureid sellest võimalusest soetada toetusega andmete esitamiseks vajalik seade ning ka 24. oktoobril kell 13.00-14.00 veebikoosolekust, kus PRIA tutvustab taotluse esitamist e-prias.

Veebikoolitus toimub ZOOM keskkonnas ligipääsuga järgnevalt lingilt:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/87939886387?pwd=5XHn9P03oSg3c0zrDs02XTjA1G5eFx.1

Meeting ID: 879 3988 6387

Passcode: 365027