Saarte Kalandus

Mittetulundusühing Saarte Kalandus on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on kalanduse ja sellega seotud tegevusalade arendamine ning rannakülade elujõu kindlustamine.

Mittetulundusühingul Saarte Kalandusel on 160 liiget (seisuga 29.05.2024. a) sealhulgas 3 kohalikku omavalitsust, 43 FIEt, kes omasid eelnenud (2023) kalendriaastal kaluri kalapüügiluba, 34 äriühingud, kes omasid eelnenud (2023) kalendriaastal kaluri kalapüügiluba, 22 ettevõtjat, kes ei kuulu kolme eelnimetatud huvirühma ja 58 füüsilist ja juriidilist isikut, kes ei kuulu eelnevatesse nelja huvirühma ja, kes on huvitatud rannakalanduse ja rannakülade elu arendamisest.

Ühenduse asutajaliikmeteks on 67 kalandussektori ettevõtjat, 5 kohalikku omavalitsust ning 5 kalandussektoriga seotud mittetulundusühingut. Ühing on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks, kes jagavad organisatsiooni eesmärke ning põhiväärtuseid.

Euroopa Kalandusfondi raames on käivitunud kalanduspiirkondade säästva arengu toetusmeede, mille raames on esmakordselt Eesti rannakaluritel ja rannikupiirkonnas tegutsevatele organisatsioonidele loodud võimalus ühiselt läbi mõelda kalanduse ja rannakülade tulevik ning koostada piirkonna arengustrateegia. Toetusmeede võimaldab sotsiaal-majanduslikesse raskustesse sattunud piirkonna kalandussektorit toetada erinevate tegevussuundade lõikes: kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine, kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine, kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine, tegevuste mitmekesistamine, koolitustegevused.

Mittetulundusühing Saarte Kalandus eesmärgiks on Saaremaa kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamine ning strateegias püstitatud eesmärkide elluviimisele kaasaaitamine.

Eesmärgi saavutamiseks organisatsioon:

  • Arendab koostööd avaliku-, era- ja mittetulundussektori vahel kalandust puudutavates valdkondades
  • Korraldab strateegia väljatöötamiseks vajalikke koolitusi
  • Hangib rahalisi vahendeid arengustrateegia elluviimiseks
  • Suunab arengustrateegia elluviimist, korraldades projektikonkursse ja nõustades taotlejaid
  • Teavitab organisatsiooni tegemistest avalikkust
  • Koostöö arendamine teiste ühendustega Eestis kui mujal Euroopas