Kes me oleme

Mittetulundusühing Saarte Kalandus on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on kalanduse ja sellega seotud tegevusalade arendamine ning rannakülade elujõu kindlustamine.

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks aastatel 2014–2020 on loodud Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF). Fondi vahendite abil saab soodustada kalandussektori arengut ning kohanemist sektori struktuursete muutustega. See omakorda aitab tõsta Eesti kalanduse konkurentsivõimet ja kalurite sissetulekut.

Eelarvevahendite kasutamise aluseks on fondi vahendite rakenduskava, mille järgi investeeritakse perioodil 2014–2020 Eesti kalandusse ja rannapiirkondade arengusse 129,6 miljonit eurot.

EMKF rakendusmehhanism näeb perioodiks 2014–2020 ette strateegilise lähenemise tõhusamaks muutmist. Selleks määratletakse Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika prioriteedid, mis kehtivad kogu ühendusele ja on aluseks EMKF vahendite programmeerimisele.

MTÜ Saarte Kalandusel on hetkel 158 liiget (seisuga 26. 11. 2023. a)  sealhulgas 3 kohalikku omavalitsust, 48 kalandussektori FIEt, 38 kalandussektori ettevõtjat,  12 kalandussektori välist ettevõtjat ja  57  MTÜ-d  ja muud huvigruppi, kes ei kuulu eelnevatesse loeteludesse. Ühenduse asutajaliikmeteks on 67 kalandussektori ettevõtjat, 5 kohalikku omavalitsust ning 5 kalandussektoriga seotud mittetulundusühingut. MTÜ on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks, kes jagavad organisatsiooni eesmärke ning põhiväärtuseid.