EKF 2008-2013

cropped-euroopa-kalandusfond.gifUus pilt

EKF meede 4.1. määrus ja vahendid

EKF toetuse saajad 2008-2013

Euroopa Kalandusfondi meedet 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” rakendatakse 8 Eesti kalanduspiirkonnas. Meetme eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega.

EKF 4.1. meetme  toetusi määrati PRIA poolt summas 7 144 660 € , välja maksti toetuseid summas 6 905 958 € . Tegevusgrupi toetuse summa oli 428 444 €, toetust oli võimalik kasutada kuni 30.  juuni 2015. a. Euroopa Kalandusfondi toetus kalandusele on olnud Saare maakonnas elulise tähtsusega. 2008-2014 toetati EKF Meetmest 4.1 kokku 110 projekti. Kõige suurem osa toetatud projektidest  (60%) läks Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamiseks. Kalandusega seotud turismi arendamiseks ja rannakülade taaselustamiseks läks 21%.  Töötlemisse ja otseturustamisse investeeriti 10% rahast ning mitmekesistamise telge 8%.  Projektid on kättesaadaval meie ühingu kodulehel: https://www.saartekalandus.ee/?page_id=38

Rannakalurite olukord maakonnas oli enne EKFi toetuste jagamist keeruline: väikesed kalasadamad olid lagunenud, merele pääsemine oli keeruline või võimatu. Kaluritel oli küll ideid kuidas elu parendada, kuid palju oli kinni just rahas. Meetme avanedes said paljud ettevõtlikud kalurid teoks teha oma pikaajalised plaanid ning sadamate renoveerimise käigus ka uuesti pääsu merele. Perioodil renoveeriti täielikult või osaliselt 11 sadamat.

Saartele ehitati juurde ka üsna mitmeid majutuskohti, mis edendavad turismi, andes samal ajal kaluriperedele lisasissetulekut.
Samuti on väga tähtis, et kogu väljapüütud kala ostetaks ära ühes kohas. Seega said väga olulisteks projektid, mis töötlemise ja otseturustamise tegevussuuna alt tehti ning kalurite elu seeläbi taaskord paremaks muutsid. Siinkohal võib näitena tuua kalakuivatamise seadmete ost ning koostöös teadlastega välja töötatud tehnoloogia, kus sundventilatsiooni ja soojusega saab kala kuivatada terve aasta.
Tänu toetuste avanemisele on mitmes sadamas tänaseks välja kujunenud kalurkond suutnud kasvatada endale ka juba noorte kalurite näol tubli juurdekasvu, kes näevad oma tulevikku ja tööd Saare maakonnas ja siinsetes kalavetes.

Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007 – 2013 meetme 4.1 taotluse rahuldamise ja toetuse määramise käskkiri: Käskkiri_03.10.2008_3

Lingid:

EKF meede 4.1. määrus (kehtiv alates 01.01.2013)

EKF meede 4.1. toetatavate tegevuste tabel (kehtib alates 01.01.2013)

MTÜ Saarte Kalandus arengustrateegia 2009-2013 (vastu võetud 22. 05. 2009, viimati muudetud 02.12.2011)

Rakenduskavad 2009 – 2015:

Rakenduskava 2015: rakenduskava 2015

Rakenduskava 2014: rakenduskava 2014

Rakenduskava 2013:rakenduskava_2013

Rakenduskava 2012:rakenduskava_kinnitamise_otsus_2012

Rakenduskava 2011:rakenduskava_2011

Rakenduskava 2010:rakenduskava_2010

Rakenduskava  2009:rakenduskava_2009