Meie liikmed

MTÜ liikmeks võivad olla kõik füüsilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kes vastavad allpool toodud tingimustele ning tunnistavad MTÜ eesmärki ja põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. MTÜ on avatud uute liikmete vastuvõtuks tingimusel, et oleks tagatud liikmeskonna vastavus (MTÜ liikmetest peavad vähemalt 60% olema Saare maakonna kalanduspiirkonna kalandussektoris tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud või sihtasutused).

MTÜ liikmeks võivad olla kõik füüsilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kes vastavad allpool toodud tingimustele ning tunnistavad MTÜ eesmärki ja põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. MTÜ on avatud uute liikmete vastuvõtuks tingimusel, et oleks tagatud huvirühmade  49% (ükski huvirühm ei moodusta rohkem, kui 49 % liikmete arvust) ning liikmeskond on avalik.

MTÜ liikmeks võivad olla:

1. huvirühm, kuhu kuuluvad kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmelisusega eraõiguslikud juriidilised isikud;
2. huvirühm, kuhu kuuluvad füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omasid eelneval kalendriaastal kaluri kalapüügi luba;
3. huvirühm, kuhu kuuluvad äriühingud, kes omasid eelneval kalendriaastal kaluri kalapüügi luba;
4. huvirühm, kuhu kuuluvad ettevõtjad, kes ei kuulu punktides 1 – 3 nimetatud huvirühma;
5.  huvirühm, kuhu kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu punktides 1 – 4 nimetatud huvirühma.

MTÜ (kohaliku tegevusrühma) liikmeks ei võeta isikut, kes on mõne teise Eesti kalanduspiirkonna kohaliku  tegevusrühma liige.

Täpsem teave ühingu liikmete õiguste ja kohustuste kohta on leitav meie põhikirjast.

MTÜ liikmeks võtab kirjaliku avalduse alusel vastu juhatus. Juriidilise isiku avaldus peab põhinema tema pädeva juhtorgani otsusel.

MTÜ aasta liikmemaks on 20 € (füüsilised isikud, FIEd ja muud äriühingud ning organsatsioonid, mille juhatuse liikmete arv on 1) ja 50 € (äriühingud ja organisatsioonid, mille juhatuse liikmete arv on 2 ja rohkem).

MTÜ liikmest väljaastumine on lubatud kirjaliku avalduse alusel, tasudes jooksva aasta liikmemaksu. Juriidilise isiku liikmestväljaastumise avaldus peab põhinema avaldaja pädeva juhtorgani otsusel

MTÜ  liikmeskond on avalik:

MTU_liikmed_seisuga_16.02.2024

Liikmeks astumise avaldus: Liikmeks-_astumise_avaldus

Liikmest väljaastumise avaldus: Liikmest_väljaastumise_avaldus