EMKF 2014-2020+

EMKF meetme 3.3. „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eesmärgiks oli kalanduspiirkondade jätkusuutlik arendamine. Tulenevalt meetme määrusest olid MTÜ Saarte Kalanduse arengustrateegia selle perioodi eesmärkideks eelkõige:

  • jätkata sadamatevõrgu korrastamisega;
  • edendada kalatoodete töötlemist ja turustamist suurema lisandväärtuse loomiseks;
  • toetada kalurite tegevuse mitmekesistamist, s.h turismiteenuste välja töötamist;
  • toetada kalavarude taastamist;
  • panustada kalurkonna sotsiaalse heaolu tõstmisesse, s.h toetada kooskäimiskohtade ja (uute) traditsioonide loomist.

EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ toetuste andmist reguleeris maaeluministri 25.11.2015 määrus nr 19. Perioodil 2016 – 2022 sai toetust taotleda viiel tegevussuunal:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine;
  • majandustegevuse mitmekesistamine;
  • kalasadamate uuendamine;
  • koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majanduskava alusel;
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine.

Algatusrühma koostöötegevused meetme (EMKF meede 3.4) toetust anti kalanduse algatusrühmale koostööprojektide elluviimiseks, koostööprojektid võisid  olla riigisisesed või piiriülesed.

Algatusrühma jooksvaid kulusid ja arengustrateegia elavdamisega seotud kulusid toetati EMKF meetme 3.2. “Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest.

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetmete 3.2., 3.3 ja 3.4 kogu eelarve perioodiks 2014-2020+ oli 4 577 316 €, millest 733 053 € oli tegevuskulude eelarve.

EMKF perioodil 2016-2022 esitati kokku 196 projektitoetuse taotlust ja rahastuse said neist 128 ehk 65 %.

EMKF-i meetmete toetus oli Saare maakonna kalanduspiirkonna jätkusuutliku arendamise tagamiseks väga vajalik. Seisuga 14.02.2024. a on välja makstud toetust rahastusperioodil 2016-2022 EMKF meetmest 3.3. kogusummas 3 641 821 € (toetust määrati summas 3 909 605 €). Üks projekt on eelnimetatud seisuga pooleli ja katkestatud on EMKF perioodi vältel viis projekti. Järgmiselt jooniselt on näha määratud toetusesummade jaotus tegevussuundade lõikes. Kõige suurem osa toetusest summas 1 531 409 € maksti välja sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamiseks. Kalasadamate uuendamiseks maksti toetust 992 805 €, kaluri tegevuste mitmekesistamiseks 525 908 € (14.02.2024. a seisuga on üks projekt summas 59 885 € veel pooleli),  väärindamise ja töötlemise edendamiseks 347 130 €  ja koelmute taastamiseks on PRIA poolt välja makstud 229 149 €. Koostöömeetmest (EMKF meede 3.4 “Algatusrühma koostöötegevused”) on ellu viidud 11 koostööprojekti väljamakstud toetuse summas 126 729  € (määratud toetuse summa 135 269 €). Allikas: PRIA

Määrus: Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine

Määrus: Algatusrühma koostöötegevused

EMKF toetuse määramise käskkiri

Saaremaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020+

Rakenduskavad: Rakenduskavad on leitavad saki Dokumendid alt