Projektitoetused

Toetustaotluste esitamine toimub läbi iseteeninduskeskkonna e-PRIA vastavalt PRIA poolt väljatöötatud e-PRIA kasutamise juhendile ja algatusrühma poolt väljakuulutatud taotluste vastuvõtu ajal. Algatusrühm teostab e-PRIAs toetustaotluse esmase kontrolli ja täidab kontrolli tulemuste kohta vastava kontroll-lehe. Puudustega taotluste puhul annab algatusrühm taotlejale mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Algatusrühma kontrolli läbinud taotluste hindamine toimub e-PRIAs vastavalt algatusrühma poolt välja töötatud hindamiskorrale. Hindamise läbinud taotlustest moodustub paremusjärjestus, mille kinnitab alla 60 000 eur projektide puhul algatusrühma juhatus ja üle 60 000 eur projektide puhul üldkoosolek. E-PRIA kaudu toimub paremusjärjestuse ettepaneku edastamine PRIAle. Taotlused, mille puuduseid ei ole taotleja kõrvaldanud, hindamisele ei saadeta ja edastatakse e-PRIA kaudu PRIAle läbivaatamata jätmise otsuse tegemiseks.