Projektitoetuse taotluste esitamine alates 01. 03. 2019

Esimene uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ EMK(V)F meetme taotlusvoor avatakse e-PRIAs orienteeruvalt 2024. a II poolel

2022. a taotlusvoor on avatud 21. 02. 2022. a (alates kell 00.01) kuni 28. 02. 2022. a (kuni kell 23.59)

2022. a taotlusvooru summad tegevussuundade lõikes (maksetaotlused peavad olema PRIAsse esitatud kindlasti enne 30. 06. 2023. a):

II Mitmekesistamine -30 000 €

V Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine – 113 472,14 € (viienda tegevussuuna eelarvele lisanduvad ka eelarvejäägid, mis selguvad peale 2021. a II taotlusvooru projektide menetlemise lõppu PRIAs – lisanduv summa 329 030,86 €, kokku 442 503 €).  

NB! Alates 1. märtsist 2019 saab projektitoetuse taotlusi ja maksetaotlusi esitada üksnes e-PRIA portaali kaudu. Paberkandjal või e-posti teel esitatud taotlusi enam vastu ei võeta.

EMKF 2014 – 2020 – 2022 KALANDUSPIIRKONNA KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA RAKENDAMINE

Rakenduskava: RakenduskavaAR_2022_KINNITATUD

RakenduskavaAR_2022_MUUTMINE_Kinnitatud

Juhendid ja õigusaktid

Juhis taotluse esitamiseks läbi e-PRIA

Hinnapakkumise küsimise ettepaneku vorm: Hinnapakkumise_kutse_vorm

Hinnapakkumiste võrdlustabeli vorm: Hinnapakkumiste-vordlustabel

Videojuhis taotluste esitamiseks läbi e-PRIA

Tegevuste sisestamise juhis e-PRIAs: (Tuleks üle vaadata, kas iga eri liiki tegevus on sisestatud eraldi tegevusena. Näiteks kui taotletakse toetust köögiseadmete ostmiseks ja teatrisaali inventari ostmiseks, siis peavad need tegevused olema sisestatud eraldi tegevustena. Lisaks tuleks kontrollida, et tegevused ei ole sisestatud liiga detailsel tasemel st, et tegevuste kuvale ei ole sisestatud andmed, mis peaksid kajastuma tegevuste eelarves.

Näiteks köögiseadmete ostmise ja paigaldamise korral ei ole vaja eraldi tegevusena välja tuua igat ostetavat seadet (näiteks külmkapp, pliit, ahi jne), need peavad kajastuma eelarves. Tegevus peaks olema sõnastatud sellisel juhul ühe reana „köögiseadmete ostmine ja paigaldamine“
Juhul kui sisult tegevuse eelarve (seadmete loetelu) on taotlejal lisatud taotlusele eraldi tegevustena, on soovitatav lasta taotlejal taotlust muuta nii, et tegevus sisestatakse ühe reana ja täpsem info sisestatakse eelarvesse.
Tegevuse eelarvest peab tulema välja tegevuse täpsem sisu. Näiteks peab ürituse korraldamisel eelarvest välja tulema millised kuluread ürituse korraldamisega kaasnevad N: transport, majutus, toitlustamine jne.).

Kalandusturu korraldamise seaduse § 31 Fondi toetuse saaja ja tema kohustused lg 3 punkt 8 sätestab, et toetuse saaja peab järgima tegevusega seotud hangete tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse tähenduses, või meetme tingimustes sätestatud nõudeid, kui toetuse saajale ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatud nõudeid (sh MTÜ-d ja SA-d): HANKEKOHUSLASE MÄÄRATLEMINE

Meetme 3.3 hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete koosseis: Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri

Meetme 3.3 Esitatud projektide menetlemise ja hindamise juhend projektitaotluste menetlemise kord ja hindamise juhend: Strateegia_Lisa_7

Meetme 3.3 Esitatud projektide hindamiskord ja -kriteeriumid: Hindamiskord_ja_hindamiskriteeriumid

Hindamiskriteeriumite_määratlemine_ja_kirjeldused

Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014 – 2020+: MTÜ_Saarte_Kalandus_arengustrateegia_2014-2022_muutmine_2021_KINNITATUD

EMKF meede 3.3 projektitoetuse info PRIA kodulehel on leitav SIIN

EMKF 2014 – 2020 objektide tähistamine: http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-2020

Maaeluministri 25.11.2015. a määrus nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”: https://www.riigiteataja.ee/akt/127112015003

Maaeluministri määruse seletuskiri  „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eelnõu juurde:  https://www.agri.ee/sites/default/files/content/ministeerium/seletuskirjad/maarus-2015-nr-019-sk.pdf

EMKF objektide tähistamine: maaeluministri 14.04.2016. a määrus nr 22: https://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/M%C3%A4%C3%A4rus.pdf

Abitabel omafinantseeringu määradega: https://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/Projektitoeuse_minimaalse_omafinantseeringu_m%C3%A4%C3%A4rad.pdf

Taotlusvormid ja vajalikud dokumendid

Taotlusvormid kehtisid kuni 01. 03. 2019. a. Taotlusvorme on võimalik kasutada projektitoetuse taotluse kirjutamisel abistava dokumendina.

Projekti lühikokkuvõte: Projekti-lühikokkuvõte_vorm
Taotlusvorm_3.3 _ÜLDINE
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_1
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_2
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_3
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_4
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_5

Maksetaotlus enne 01. 03. 2019. a esitatud projektitoetuse taotlustele: Maksetaotluse_vorm
Toetuse määramine ja väljamaksmine: Toetuse määramine ja väljamaksmine
Avaldus kliendi andmete registrisse kandmiseks: Avaldus_kliendi_andmete_kandmiseks_registrisse

Maksetaotlus esitatakse läbi e- PRIA