Üldkoosoleku teade

05. 08. 2022. a väljakuulutatud üldkoosolekut ei saanud läbi viia kuna ei saadud piisavat kvoorumit kokku ja üldkoosolek ei olnud pädev otsuseid vastu võtma (51 % ühingu liikmete arvust oleks pidanud üldkoosolekul osalema).

Üldkoosoleku toimumine on edasi lükatud 2022. a sügisesse.

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 05. 08. 2022. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 13.15 -13.45
PÄEVAKORD

1. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepaneku tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. PÕHIKIRI_05.08.2022_KAVAND

2. MTÜ Saarte Kalandus 2023 – 2027+ arengustrateegia tööversiooni tutvustamine. Strateegia 2023-2027_tööversioon

3. MTÜ Saarte Kalandus hindamiskomisjoni liikmete valimine.

(Ühingu liikmete ettepanekud hindamiskomisjoni liikmekanditaatide osas palume esitada hiljemalt 25. 07. 2022. a e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee või tel 5694 7288, 5690 7727. Kandidaate on võimalik esitada nii organisatsiooni liikmete kui ka väliste ekspertide hulgast. Viimasel juhul peab olema põhjendatud, miks on kandidaat sobiv projekte hindama). Kandidaate saab esitada ka üldkoosolekul.

4. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahendite toel

Avatud kalasadamate päev

Laupäeval, 30. aprillil kell 8–14 toimub neljandat korda üle-eestiline avatud kalasadamate päev. Avatud kalasadamate päeval saab tutvuda sadamate ja kalandusega. Kalasadamates saab maitsta kohalikku kalatoitu, osta kaasa värsket kala ja kalatooteid ning võtta osa kogupereüritusest.

Saaremaal on avatud külastusteks Turja sadam ja Nasva jõesadam.

Bänner
Organiseeritud tegevused Turja sadamas alates kell 10.00:
• Päevajuht Meelis Juhandi
• Muusikaline meelelahutus duolt „Väliharf“
• Merepääste alaseid teadmisi jagab MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste
• Kala fileerimise õpituba – Õile Aavik (osaleda soovijatel on vaja kaasa võtta oma nuga kala fileerimiseks ja põll)
• Kogu päeva jooksul mereteemalised tegelused lastele, naistele, meestele – Hiie Mook, MTÜ Turja Kalastajate Selts

Tasuta buss Kuressaarest Turja sadamasse (väljasõit 09.15 Tallinna 30 parkla, tagasi kell 14.00, eelregistreerimine ja info 5690 7727 või tegevjuht@saartekalandus.ee).

Tegevused Nasva jõesadamas ja Nasva klubis:
• Päevajuht Mikk Saarela
• Muusikaline meelelahutus duo Kõrvits & Eermann
• Kalakokk Jaak Hiibus
• Õngeõpe Marko Maisa
• Laste kalandusõpe Angela Jelissejev
• Keskkonnaamet „Kuidas olla loodushoidlik kalastaja“.
• Värske kala müük

Vaata kindlasti ka: www.avatudsadamad.ee

Programmid võivad ilmast olenevalt väheke muutuda. Avatud kalasadamate päeva sündmustel osalemine on huvilistele tasuta.
Kui soovid kala või muud kohapeal müügiks väljapandut osta, võta kaasa sularaha.
Korraldust toetab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 06. 04. 2022. a algusega kell 10.30 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra kinnitamine.
2. Tegevjuht H. Vipi välislähetuse kulude hüvitamine seoses koostööprojektis „Barcelona kalandusmessi külastamine“ osalemisega.
3. MTÜ Saarte Kalandus revidendi teenuse 2021 – 2025 pakkuja valimine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
4. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
5. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2022. a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotlused.
5.1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2022 a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistoimingute nõuetekohasuse kontrollimine.
5.2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2022. a taotlusvooru esitatud kuni 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
5.3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2022. a taotlusvooru esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
6. Kohalt algatatud küsimused.

Strateegia koostamise töörühma koosolek

MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi (2023 – 2027+) arengustrateegia koostamise töörühma koosolek toimub 06. 04. 2022. a algusega kell 12.00 kalanduse büroos järgmise päevakorraga:
1. SWOT analüüsi parameetri tegurite läbivaatamine ja sõnastamine.
2. Tegevussuundade eesmärkide läbivaatamine ja muudatus ning täiendusettepanekute tegemine.

 

Üldkoosoleku eelteade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 22. 04. 2022. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

 Registreerimine kell 13.15 -13.45

Päevakord

1.Arengustrateegia 2023 – 2027 + väljatöötamise tegevuskava heakskiitmine: Strateegia_koostamise_tegevuskava

2.Juhatuse poolt valitud revidendi teenuse pakkuja heakskiitmine ja kinnitamine (Statero OÜ).

3. MTÜ Saarte Kalandus 2021. majandusaasta aruande s.h. revidendi aruande kinnitamine: Revisjoni_aruanne_2021 Saarte Kalandus MTÜ majandusaasta aruanne 2021

4. MTÜ Saarte Kalandus 2022. a taotlusvooru esitatud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku tutvustamine.

5. MTÜ Saarte Kalandus 2022. a taotlusvooru esitatud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

6. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727, e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel.

Piirkondlik teabepäev ja uue arengustrateegia avaliku arutelu koosolek

11. veebruaril 2022. a algusega kell 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) MTÜ Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse EMKF meetme 3.3. 2022. a taotlusvooru projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.
Peale teabepäeva, algusega kell 14.30 toimub samas ka MTÜ Saarte Kalandus uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ arengustrateegia koostamise avalik arutelukoosolek. Strateegia koosolekut juhatab Aado Keskpaik (OÜ Cumulus Consulting).

MTÜ Saarte Kalandus palub teil seoses uue rahastusperioodi 2023 – 2027+ arengustrateegia koostamisega  mõelda ja vastata järgmistele küsimustele:

  1. Milliste tegevustega jätkamist peate esmatähtsaks ja millised tegevused võiks lõpetada?
  2. Milliseid uusi tegevusi võiks kavandada?
  3. Kas võiks midagi muuta Saarte Kalanduse töökorralduses?

Info ja eelregistreerimine tel 5690 7727 või e-post: tegevjuht@saartekalandus.ee

Teabepäev ja koosolek toimuvad EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel.

Teabepäevast ja arengustrateegia koosolekust on võimalik osa võtta ka Skype teel: https://join.skype.com/Fb0J9alwU7ja