Üldkoosoleku teade

05. 08. 2022. a väljakuulutatud üldkoosolekut ei saanud läbi viia kuna ei saadud piisavat kvoorumit kokku ja üldkoosolek ei olnud pädev otsuseid vastu võtma (51 % ühingu liikmete arvust oleks pidanud üldkoosolekul osalema).

Üldkoosoleku toimumine on edasi lükatud 2022. a sügisesse.

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 05. 08. 2022. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).

Registreerimine kell 13.15 -13.45
PÄEVAKORD

1. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepaneku tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. PÕHIKIRI_05.08.2022_KAVAND

2. MTÜ Saarte Kalandus 2023 – 2027+ arengustrateegia tööversiooni tutvustamine. Strateegia 2023-2027_tööversioon

3. MTÜ Saarte Kalandus hindamiskomisjoni liikmete valimine.

(Ühingu liikmete ettepanekud hindamiskomisjoni liikmekanditaatide osas palume esitada hiljemalt 25. 07. 2022. a e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee või tel 5694 7288, 5690 7727. Kandidaate on võimalik esitada nii organisatsiooni liikmete kui ka väliste ekspertide hulgast. Viimasel juhul peab olema põhjendatud, miks on kandidaat sobiv projekte hindama). Kandidaate saab esitada ka üldkoosolekul.

4. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahendite toel