Üldkoosolek

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 06. 11. 2020. a algusega kell 12.00 Nasva klubis
Registreerimine kell 11.00 -11.45

PÄEVAKORD
1) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2021. a rakenduskava arutelu, heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. RakenduskavaAR_2021_KAVAND
2) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2020_EELNÕUStrateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2020_KINNITATUD
3) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. a taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
4) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. a taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluste rahastamise suuruse kohta.
5) Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee
Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

 

Kalanahkade parkimise õpituba

08. – 09.  septembril toimub Tihemetsa Talus kalanahkade parkimise võimalusi tutvustav 2-päevane õpituba algusega mõlemal päeval kell 9.30. Õpituba on praktilise suunitlusega, osalejad teevad kahe päeva vältel kaasa kogu töötlemisprotsessi. Täpsem info on leitav Kalanduse teabekeskuse kodulehel: https://www.kalateave.ee/et/2-uncategorised/9302-kalanduse-teabekeskus-kalanahkade-parkimise-opituba-saaremaa-rannakaluritele

Registreerumine on avatud kuni 03. 09. 2020. a. Osaleda soovijad saavad end kirja panna e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või helistada telefonil 5690 7727.

Osalejatel palutakse kaasa võtta kaks 10-liitrist kaanega plastpange.

Õpituba sisaldab energia- ja lõunapause ning on huvilistele tasuta.

Taotlusvooru avamine

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2020. a taotlusvooru avamise.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada 14. 09. 2020. a (alates kell 00.00) kuni 21. 09. 2020. a (kuni kell 23.59) läbi e-PRIA 
Juhis taotluse esitamiseks on leitav ühingu kodulehel
Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, siis palume ühendust võtta PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info@pria.ee.
2020. a taotlusvooru projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014 – 2020+” rakenduskava tegevussuundades:
Tegevussuund ja eelarve
1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 144 055,24 €
2. Majandustegevuse mitmekesistamine 170 655,17 €
3. Kalasadamate uuendamine 308 861,68 €
4. Koelmualade loomine ja taastamine 65 656,03 €
5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine 680 262,54 €

Projektitoetuse taotlused peavad vastama „Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegiale 2014 – 2020+” ja Maaeluministri 5. novembri 2015. a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“  poolt esitatud nõuetele.

„Saare maakonna kalanduspiirkonna strateegia 2014 – 2020+”, Maaeluministri 5. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”, Saare maakonna kalanduspiirkonna projektitoetuste taotluse menetlemise korra ja juhendiga, hindamiskriteeriumitega, taotluste esitamise juhisega e-PRIAs ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda ühingu kodulehel:  http://www.saartekalandus.ee/?page_id=4560

Info ja eelnõustamine: telefonidel 668 2210, 5694 7288 ja mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos E – N kell 08.00 – 15.00 (etteteatamisega) Kuressaares Tallinna 30, tegevjuht@saartekalandus.ee

PRIA poolt saadetud tähelepanekud, mis on esile kerkinud seoses esitatud projektitoetuse taotluste menetlemisega ja millele võiks taotluse esitamisel tähelepanu pöörata:

  • „Toetustaotluse täitmist ei tohiks jätta viimasele minutile. Toetustaotluse täitmiseks tuleks varuda piisavalt aega, kuna erinevaid andmeid ja dokumente, mis on taotlemiseks vajalikud, on palju.
  • Kui taotlejal on maksuvõlgnevused tuleb need aegsasti enne taotlemist ära likvideerida. E-PRIA saab EMTAst maksuvõlgnevuste andmeid kord ööpäevas, mis tähendab, et maksuvõla likvideerimise info jõuab meieni väikese viivitusega, selle tõttu ei tohi võlgnevuste likvideerimist jätta viimasele hetkele. Süsteem ei lase maksuvõlaga taotlust esitada.
  • E-keskkonnas taotluse sisestamisel jälgida et Tegevused, Tegevuse liigid, Objekti liigid oleks õieti sisestatud (nt ehitamine ei ole ostmine või üritus jne).
  • Kalandussektori ettevõtja kontroll. KIRi on sisestatud küll püügiandmed aga müügitulu sisestatud ei ole, eriti puudutab FIEsid. Kuna FIEd ei esita majandusaasta aruannet, siis müügitulu kalandusest tõendamiseks FIEde puhul tuleb menetlejal küsida täiendavaid dokumente nõutud müügitulu olemasolu tõendamiseks (tuludeklaratsioon, arved, muud raamatupidamise dokumendid).  Algatusrühm võiks selgitada taotlejale ,et kätte saadavad ja kontrollitavad  oleks dokumendid, mis tõendavad müügitulu kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemise tegevusalal.
  • Jätkuvalt tekitab küsimusi kalandussektori MTÜ: Peab jälgima et 50% liikmetest oleks kalandussektori ettevõtjad – arvel Äriregistris, omama (mitte loale kantud isik) kehtivat kaluri kalapüügiluba, ajaloolist püügiõigust, kasutama kalalaeva, olema saanud/tõendama reaalset müügitulu kalatoodete/saaduste müügist – ettevõtjatel nt. kalamüük Äriregistris, FIE-l müügidokumendid (kes müüs, kellele müüs), sisestatud (kui on) müügiandmed on kajastatud ka KIR-infosüsteemis.
  • Ehitustegevuste (ehitamine Ehitusseadustiku mõistes) puhul peab maa olema omandis või on olemas hoonestusõigus, rendileping ei ole piisav ning jälgida lepingute kehtivusperioodi.
  • Liiklusvahendite soetamisel jälgida objekti maksumust, hinnapakkumustel on tihti registreerimistasud, riigilõivud jms. need tuleb abikõlblikust summast maha arvata kuna ei ole abikõlbulikud.
  • MTÜ-d ei ole tingimata riigihankekohuslased. Sel juhul peab esitama hinnapakkumused vastavalt määrusele (üle 5000 – 3 pakkumust), ei piisa ainult kalkulatsioonist.“

Teave esitatud taotluste kohta: EMKF_3.3_2020_taotlusvooru_esitatud_projektid

Üldkoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 08. 07. 2020. a algusega kell 12.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).
Registreerimine kell 11.00 -11.45
Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!
Riskigruppi kuuluvatel inimestel palume tungivalt teha volikiri end koosolekul esindavale ühingu liikmele. Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

PÄEVAKORD
1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2019. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt http://www.saartekalandus.ee/
2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2020. a rakenduskava muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/
3. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/
4. Üldkoosolekule esitatud avalduste läbivaatamine.
5. MTÜ Saarte Kalandus uue juhatuse valimine. (Käesoleva teatega MTÜ Saarte Kalandus kuulutab välja avaliku ühingu sisese konkursi, ühingu uue juhatuse valimiseks. Kandideerimise avaldused ja nõusolekud palume esitada e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee või tuua ühingu büroosse (Tallinna 30, Kuressaare) hiljemalt 03. 07. 2020. a kell 15.00). Juhatuse liikmeks kandideerimise nõusolek: Nõusolek_kandideerimiseks
6. Kohalt algatatud küsimused.

2019. majandusaasta aruanne ja revidendi aruanne: MA_aruanne_2019

MITTETULUNDUSÜHING SAARTE KALANDUS 2019. AASTA REVISJONIARUANNE

2020. a rakenduskava muutmine: RakenduskavaAR_2020_MUUTMINE_PROJEKT

Rakenduskava muudatus on seotud eriolukorra tõttu ära jäänud EMKF meetme 3.3. 1. taotlusvooru summade lisamisega sügisese taotlusvooru eelarvele. 2020. a toimub kahe taotlusvooru asemel üks taotlusvoor.

Põhikirja muutmine: PÕHIKIRI_26.06.2020_projekt1

Põhikirja täiendused puudutavad 2020. a üldkoosoleku kokkukutsumise etteteatamise aja lühendamist seitsmele tööpäevale (p 6.6.2). Põhikirjale lisatakse vastavalt MTÜSi § 22/1 muudatusele peatükk “Otsuste vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata.” Täiendus lihtsustab üldkoosolekul otsuste vastuvõtmist võimalike järgnevate eriolukordade ajal. 

 

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub kolmapäeval, 10. 06. 2020. a algusega kell 10.00 2+2 reegli järgimiseks Tihemetsa Kala OÜ territooriumil. Koosoleku päevakord:

1. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2019. a majandusaasta aruande ja revidendi aruande arutelu, heakskiitmine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
2. Valdade 2020. a liikmemaksusummade kinnitamine.
3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus pikaajalised liikmemaksuvõlglased ja laekumata liikmemaksude tasumise nõuete tühistamine.
4. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine.
5. MTÜ Saarte Kalandus 2020. a rakenduskava muutmine seoses EMKF meetme 3.3. 1. taotlusvooru ära jätmisega. MTÜ Saarte Kalandus 2020. a koostööprojektide edasilükkamine 2021. aastasse.
6. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepanekute arutelu ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
7. MTÜ Saarte Kalandus uue juhatuse valimise arutelu.
8. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
9. Kohalt algatatud küsimused.

Taotlusvooru edasilükkamine

Eile, 16. 03. 2020. a toimunud e- koosolekul võttis MTÜ Saarte Kalandus juhatus vastu otsuse lükata edasi 06. 04. 2020. a algama pidanud EMKF meetme 3.3. 2020. a I taotlusvoor.
Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra väljakuulutamisega Eesti Vabariigi haldusterritooriumil on vajalik edasi lükata meie ühingu EMKF meetme 3.3. 2020. a I taotlusvooru projektitoetuse taotluste vastuvõtmine, hetkel teadmata tähtajaks. Taotluste menetlemine on seotud erinevate koosolekute läbiviimisega, mille korraldamine on keelatud ja, mis ei võimalda e- vormis läbiviimist. Vooru avamise uued tähtajad saab juhatus otsustada kui olukord on normaliseerunud. Büroo informeerib liikmeid ja avalikkust taotlusvooru avamisest jooksvalt liikmelisti, kodulehe ja ajakirjanduse vahendusel. Olge hoitud ja terved!

Büroo on külastusteks suletud

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra väljakuulutamisega on MTÜ Saarte Kalandus büroo alates 16. 03. 2020. a külastajatele  suletud. EMKF meetme 3.3. projektitoetuse taotluste nõustamise osas  ja muudes kalandusvaldkonna küsimustes palume helistada telefonidel 5694 7288 (Heino Vipp, tegevjuht) ja 5690 7727 (Hille Tänak- Helde, referent), või kirjutage e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee. Olge terved!