Saaremaa Kalurite Päev 2017

Saaremaa Kalurite Päev 2017 raames toimub 07. juulil kell 10.00 – 15.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53) õppepäev, kus kala väärindamise vajalikkusest räägib kalanduse konsultant Els Ulman- Kuuskman ja Viking Life- Saving Equipment Eesti AS juhatuse liige Jaanus Zovo viib läbi põhjaliku, erinevat tüüpi päästevestide kasutamise alase koolituse. Hülgekahjudest ja hülgepeletite projekti tutvustab ProTech Fisher OÜ juhatuse liige Risto Oitmaa.

07. juuli õppepäevale on vajalik eelnev registreerumine! Palume oma osalusest teada anda e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või telefonidel 5694 7288, 5690 7727.

Päästevestide kasutamise praktiline koolitus toimub 08. juulil kell 14.00 – 17.00 Mõntu Sadamas.

Õppepäeva päevakava: Õppepäeva_päevakava

08. juulil algusega kell 18.00 toimub Mõntu Sadamas traditsiooniline kaluritepäeva tähistamise pidulik kontsertüritus. Rahvale esinevad Juss Haasmaa koos bändiga Trikster, bänd Ska Faktor ja kohalike noorte bänd Ocean Credit. Sissepääs on kõigile tasuta, lastele on batuudid. Kohal on kõik kes hoolivad kalast ja kalurite elukutsest!

Kaluritepäeva plakat: Kaluritepäev_2017

Koostööprojekt „Saaremaa ja Peipsi kalanduspiirkonna vastastikused õppereisid“

Õppereisile registreerumine toimub ajavahemikul 28. 06. – 07. 07. 2017. a.

Mittetulundusühingul Saarte Kalandus on koostöös Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koguga plaanis ellu viia koostööprojekt nimega „Saaremaa ja Peipsi kalanduspiirkonna vastastikused õppereisid.“

Toimumisaeg: 23. – 26. august 2017. a. Saaremaa piirkonna kalurite õppereis Peipsi kalanduspiirkonda. Õppereisi kava: Peipsi_õppereisi_kava

November/ detsember 2017. a Peipsi piirkonna õppereis Saaremaa kalanduspiirkonda.

 

Koostööprojekti eesmärk: on arendada vastastikust teadmiste jagamist, et tagada piirkondades olemasolevate kalandusvaldkonna kompetentside ja piirkonnas tegutsevate kalurite ning kalandusettevõtete jätkusuutlikku tegevust ning tõsta kalandusvaldkonnas tegutsevate inimeste õppe- ja arendustegevuse tulemuslikkust. Peipsi kalanduspiirkonnas on väga hästi tööle hakanud väikesed kala väärindamisega tegelevad ettevõtted, kus kalurid ise väärindavad enda püütud kala. Saaremaa kalanduspiirkonnas on näiteks värske suitsukala kättesaadavus vägagi puudulik. Paljud kalurid on huvi tundnud võimaluse vastu endapüütud kala ise ka suitsutada ja müüa. Sellega tagatakse kohalikule elanikonnale ja saart külastavatele turistidele värske suitsukala ja muude kohalikust kalast valmistatud toodete kättesaadavus ning samas võimaldab selline tegevus suurendada kaluri sissetulekuid.

Sihtrühm: Saaremaa rannakalurid, kes soovivad enda püütud kala ise väärindada (suitsutada jms) ja on huvitatud Peipsi kalanduspiirkonna samalaadsetest tegemistest. Samuti on õppereisile oodatud juba tegevust alustanud kalandusvaldkonna väikeettevõtjad (pereettevõtted), kes on huvitatud kogemuste ja teadmiste vahetamisest.

Osalejate arv: 20

Õppereisile registreerumise võimalusest teavitatakse ühingu liikmeid e-posti teel.

Üldkoosolek

Mittetulundusühingu Saarte Kalandus ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 20. aprillil 2017. a algusega kell 14.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva küla, Lääne-Saare vald)

Osalejare registreerimine 13.00 – 13.50, palume kohale tulla õigeaegselt!

Päevakord:

1. 2016. a majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine.

2. Üldkoosolekule esitatud avalduste läbivaatamine.

3. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIAL’e ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

4. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2017. aasta I taotlusvooru laekunud EMKF meetme 3.3 rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluse paremusjärjestuse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

5. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2017. a rakenduskava muutmine. Leitav: http://www.saartekalandus.ee/?p=2512

6. Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee

Üritus toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” vahenditest

2017. a I vooru laekunud taotlused

2017. a I taotlusvooru laekus 19 projektitoetuse taotlust (üks taotlus jõudis kohale postipakiga 06. 03. 2017. a ja kandis 28. 02. 2017. a kuupäeva templit), millega taotletakse toetust kogusummas
 1 005 100,08 €.
Esitatud taotlused tegevussuundade lõikes:
I tegevussuunda „Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine“ laekus kolm (3) taotlust kogusummas 214 892,57 €
II tegevussuunda „Majandustegevuse mitmekesistamine“ laekus seitse (7) taotlust kogusummas 252 661,66 €
III tegevussuunda „Kalasadamate uuendamine“ laekus viis (5) taotlust kogusummas 279 922,07 €
IV tegevussuunda „Koelmualade loomine ja taastamine“ laekus üks (1) taotlus summas 1800,- €
V tegevussuunda “Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine„ laekus kolm (3) taotlust kogusummas 255 823,78 €

Lauter ja lautrikoha tähendus erinevate allikate põhjal

Lautrite ja sadamate määratlemine on viimastel aastatel muutunud väga vabalt tõlgendatavaks ning lautrite rajamine ja rekonstrueerimine on tekitanud üha enam probleeme. Tihti nimetatakse ekslikult lautriks ka sadamat ning lautri lahutamatuks osaks peetakse muuli ja paadisilda, mis on iseseisvad rajatised. Lauter ei ole sadam ja lautri eripäraks on see, et selle kaudu saab randuda ja vajadusel paati kuivale tõmmata, mitte silduda.
Õigusaktides puudub definitsioon lauter ning seetõttu on soovitav selguse huvides tuua mõned näited teatmeteostest.
Eesti keele sõnaraamat (Tallinn 1999, lk 398): lauter – paadisadam, valgma.
Etnograafia sõnaraamat (Tallinn 1996, lk 98): lauter (joom, valgma) – kalapaatide randumispaik. Merre laoti paadilaiuste vahedega kivivallid, nendevaheline merepõhi tasandati, sinna asetati veerpuud, mida mööda paate rannale veeti, raamikujuliselt kokkulöödult saadi paadiredel.
Eesti Entsüklopeedia V köide (Tartu 1935, lk 220): lauter – kividest puhastatud kalapaatide maabumiskoht kalarannas.
Mereleksikon (Tallinn 1996, lk 212): lautrikoht – üksikute paatide randumiseks ja hoidmiseks kividest jm. puhastatud rand, kuhu paatide ülestõmbamiseks ja vette lükkamiseks on asetatud ümarpuud. Puuduvad igasugused rajatised ja järelvalve.
Veeteede amet lauter – kohapealsete looduslike materjalide ümberpaigutamise teel rajatud koht veesõidukite randumiseks.

(Allikas: Keskkonnaamet: http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/vesi-5/meri/)