Üldkoosoleku teade

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 08. 07. 2020. a algusega kell 12.00 Nasva klubis (Sõrve mnt 53, Nasva alevik, Saaremaa vald).
Registreerimine kell 11.00 -11.45
Palume õigeaegselt kohale tulla ja registreerimisel kinni pidada 2+2 reeglist!
Riskigruppi kuuluvatel inimestel palume tungivalt teha volikiri end koosolekul esindavale ühingu liikmele. Koosolekul on tagatud kõigile osalejatele kaitsemaskid ja käte desinfitseerimise võimalus.

PÄEVAKORD
1. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2019. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt http://www.saartekalandus.ee/
2. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2020. a rakenduskava muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/
3. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Dokumendi eelnõu on leitav ühingu kodulehelt: http://www.saartekalandus.ee/
4. Üldkoosolekule esitatud avalduste läbivaatamine.
5. MTÜ Saarte Kalandus uue juhatuse valimine. (Käesoleva teatega MTÜ Saarte Kalandus kuulutab välja avaliku ühingu sisese konkursi, ühingu uue juhatuse valimiseks. Kandideerimise avaldused ja nõusolekud palume esitada e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee või tuua ühingu büroosse (Tallinna 30, Kuressaare) hiljemalt 03. 07. 2020. a kell 15.00). Juhatuse liikmeks kandideerimise nõusolek: Nõusolek_kandideerimiseks
6. Kohalt algatatud küsimused.

2019. majandusaasta aruanne ja revidendi aruanne: MA_aruanne_2019

MITTETULUNDUSÜHING SAARTE KALANDUS 2019. AASTA REVISJONIARUANNE

2020. a rakenduskava muutmine: RakenduskavaAR_2020_MUUTMINE_PROJEKT

Rakenduskava muudatus on seotud eriolukorra tõttu ära jäänud EMKF meetme 3.3. 1. taotlusvooru summade lisamisega sügisese taotlusvooru eelarvele. 2020. a toimub kahe taotlusvooru asemel üks taotlusvoor.

Põhikirja muutmine: PÕHIKIRI_26.06.2020_projekt1

Põhikirja täiendused puudutavad 2020. a üldkoosoleku kokkukutsumise etteteatamise aja lühendamist seitsmele tööpäevale (p 6.6.2). Põhikirjale lisatakse vastavalt MTÜSi § 22/1 muudatusele peatükk “Otsuste vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata.” Täiendus lihtsustab üldkoosolekul otsuste vastuvõtmist võimalike järgnevate eriolukordade ajal. 

 

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub kolmapäeval, 10. 06. 2020. a algusega kell 10.00 2+2 reegli järgimiseks Tihemetsa Kala OÜ territooriumil. Koosoleku päevakord:

1. Mittetulundusühingule Saarte Kalandus 2019. a majandusaasta aruande ja revidendi aruande arutelu, heakskiitmine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
2. Valdade 2020. a liikmemaksusummade kinnitamine.
3. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus pikaajalised liikmemaksuvõlglased ja laekumata liikmemaksude tasumise nõuete tühistamine.
4. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine.
5. MTÜ Saarte Kalandus 2020. a rakenduskava muutmine seoses EMKF meetme 3.3. 1. taotlusvooru ära jätmisega. MTÜ Saarte Kalandus 2020. a koostööprojektide edasilükkamine 2021. aastasse.
6. MTÜ Saarte Kalandus põhikirja muudatusettepanekute arutelu ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.
7. MTÜ Saarte Kalandus uue juhatuse valimise arutelu.
8. Mittetulundusühingu Saarte Kalandus juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
9. Kohalt algatatud küsimused.

Taotlusvooru edasilükkamine

Eile, 16. 03. 2020. a toimunud e- koosolekul võttis MTÜ Saarte Kalandus juhatus vastu otsuse lükata edasi 06. 04. 2020. a algama pidanud EMKF meetme 3.3. 2020. a I taotlusvoor.
Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra väljakuulutamisega Eesti Vabariigi haldusterritooriumil on vajalik edasi lükata meie ühingu EMKF meetme 3.3. 2020. a I taotlusvooru projektitoetuse taotluste vastuvõtmine, hetkel teadmata tähtajaks. Taotluste menetlemine on seotud erinevate koosolekute läbiviimisega, mille korraldamine on keelatud ja, mis ei võimalda e- vormis läbiviimist. Vooru avamise uued tähtajad saab juhatus otsustada kui olukord on normaliseerunud. Büroo informeerib liikmeid ja avalikkust taotlusvooru avamisest jooksvalt liikmelisti, kodulehe ja ajakirjanduse vahendusel. Olge hoitud ja terved!

Büroo on külastusteks suletud

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra väljakuulutamisega on MTÜ Saarte Kalandus büroo alates 16. 03. 2020. a külastajatele  suletud. EMKF meetme 3.3. projektitoetuse taotluste nõustamise osas  ja muudes kalandusvaldkonna küsimustes palume helistada telefonidel 5694 7288 (Heino Vipp, tegevjuht) ja 5690 7727 (Hille Tänak- Helde, referent), või kirjutage e- posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee. Olge terved!

Juhatuse e- koosolek

MTÜ Saarte Kalandus erakorraline e- koosolek toimub 16. 03. 2020. a järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2020. a I taotlusvooru läbiviimise edasilükkamine.
2. MTÜ Saarte Kalandus 2019. a büroo ja juhatuse tegevusaruande kinnitamine.

Piirkondlik teabepäev / TEABEPÄEVA EI TOIMU!

NB! Teabepäev jääb seoses COVID-19 viirusesse nakatumise ohuga ära. Klubi juhataja on võtnud vastu otsuse üritusi mitte korraldada, lähtudes Saaremaa vallavalitsuse otsusest ära  jätta kõik rahvakogunemised ja üritused, millised on suurema osalejate arvuga, kui 100. Kuigi korraldus puudutab üritusi alates 100 osalejast soovitab vallavalitsuse esindaja võimalusel ära jätta kõik kogunemised. PROJEKTITOETUSE TAOTLEMISE VÕIMALUSI TUTVUSTAV TEAVE EDASTATAKSE LIIKMELISTI JA ON LEITAV KODULEHEL

13. märtsil 2020. a algusega kell 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.

Päevakava: 13. märts 2020 teabepäeva_päevakava_täiendatud

“Otsides võimalusi vähendada auli ja teiste sukelduvate merelindude tahtmatut püüdmist Läänemere nakkevõrgupüügil”

Taotluse_võimaluste_tutvustamine_2020_I_Taotlusvoor

2020. a I taotlusvooru avamise eelteade/ Taotlusvooru ei avata

Taotlusvooru avamine on edasi lükatud, hetkel teadmata ajaks.

2020. a I taotlusvoor on e- PRIAs avatud 06. 04. 2020. a – 13. 04. 2020. a 

I taotlusvooru summad tegevussuundade lõikes:

  1. Väärindamine 100 000 €
  2. Mitmekesistamine 120 000 €
  3. Kalasadamate uuendamine 260 000 €
  4. Koelmualade loomine või taastamine 50 000 €
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 400 000 €

Juhis taotluse esitamiseks läbi e- PRIA: Juhend taotlejale