EMKVF perioodi projektide esitamine

Esimene uue rahastusperioodi 2024 – 2029+ EMKVF meetme taotlusvoor on e-PRIAs avatud 17.06. – 25.06.2024. a 


EMKVF perioodi 2021 – 2029+ kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus strateegia rakendamine

2024. a I taotlusvooru tegevussuundade eelarve: 2024_taotlusvooru_eelarve_KINNITATUD

Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete koosseis: MTÜ Saarte Kalandus hindamiskomisjoni liikmete nimekiri

Vajalikud dokumendid:

1.Kalandusturu korraldamise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/KTKS

2.Regionaalministri 18.10.2023. a määrus nr 69 „Perioodi 2021-2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus”: https://www.riigiteataja.ee/akt/119102023013

3.Määruse seletuskiri: SK_69_2023

4.Strateegia 2021-2029+: lisamisel

5.Hindamiskord ja hindamiskriteeriumid: lisamisel

Regionaalministri 19.07.2023. a määrus nr 45 “Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord”

Taotleja määratlemine ja toetuse maksimaalsed määrad:  määruse „Perioodi 2021-2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus § 30

Projekti lühikokkuvõtte vorm: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm

Abistavad juhendid

Projektitoetuse taotlused esitatakse läbi e-PRIA

Juhis taotluse esitamiseks läbi e-PRIA

Hinnapakkumise küsimise ettepaneku vorm: Hinnapakkumise_kutse_vorm

Videojuhis taotluste esitamiseks läbi e-PRIA

Tegevuste sisestamise juhis e-PRIAs: (Tuleks üle vaadata, kas iga eri liiki tegevus on sisestatud eraldi tegevusena. Näiteks kui taotletakse toetust köögiseadmete ostmiseks ja teatrisaali inventari ostmiseks, siis peavad need tegevused olema sisestatud eraldi tegevustena. Lisaks tuleks kontrollida, et tegevused ei ole sisestatud liiga detailsel tasemel st, et tegevuste kuvale ei ole sisestatud andmed, mis peaksid kajastuma tegevuste eelarves.

Näiteks köögiseadmete ostmise ja paigaldamise korral ei ole vaja eraldi tegevusena välja tuua igat ostetavat seadet (näiteks külmkapp, pliit, ahi jne), need peavad kajastuma eelarves. Tegevus peaks olema sõnastatud sellisel juhul ühe reana „köögiseadmete ostmine ja paigaldamine“
Juhul kui sisult tegevuse eelarve (seadmete loetelu) on taotlejal lisatud taotlusele eraldi tegevustena, on soovitatav lasta taotlejal taotlust muuta nii, et tegevus sisestatakse ühe reana ja täpsem info sisestatakse eelarvesse.
Tegevuse eelarvest peab tulema välja tegevuse täpsem sisu. Näiteks peab ürituse korraldamisel eelarvest välja tulema millised kuluread ürituse korraldamisega kaasnevad N: transport, majutus, toitlustamine jne.).

HANKEKOHUSLASE MÄÄRATLEMINE