Projektitoetuse taotluste esitamine alates 01. 03. 2019

2021. a I taotlusvoor on avatud 22. 03. 2021. a (alates kell 00.01) kuni 29. 03. 2021. a (kuni kell 23.59)

2021. a I taotlusvooru summad tegevussuundade lõikes:

I Väärindamine – 88 000 €

II Mitmekesistamine – 111 000 €

III Kalasadamate uuendamine – 140 000 €

IV Koelmute taastamine – 796,03 €

V Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine – 300 000 €

NB! Alates 1. märtsist 2019 saab projektitoetuse taotlusi ja maksetaotlusi esitada üksnes e-PRIA portaali kaudu. Paberkandjal või e-posti teel esitatud taotlusi enam vastu ei võeta. Juhis taotluse esitamiseks läbi e- PRIA: Juhend taotlejale

EMKF 2014 – 2020 – 2022 KALANDUSPIIRKONNA KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA RAKENDAMINE

Juhendid ja õigusaktid

Juhis taotluse esitamiseks läbi e-PRIA

Kalandusturu korraldamise seaduse § 31 Fondi toetuse saaja ja tema kohustused lg 3 punkt 8 sätestab, et toetuse saaja peab järgima tegevusega seotud hangete tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse tähenduses, või meetme tingimustes sätestatud nõudeid, kui toetuse saajale ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatud nõudeid (sh MTÜ-d ja SA-d): HANKEKOHUSLASE MÄÄRATLEMINE

Meetme 3.3 hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete koosseis: Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri

Meetme 3.3 Esitatud projektide menetlemise ja hindamise juhend projektitaotluste menetlemise kord ja hindamise juhend: Strateegia_Lisa_7

Meetme 3.3 Esitatud projektide hindamiskord ja -kriteeriumid: Hindamiskord_ja_hindamiskriteeriumid

Hindamiskriteeriumite_määratlemine_ja_kirjeldused

Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014 – 2020+: MTÜ_Saarte_Kalandus_arengustrateegia_2014-2020(2022)

EMKF meede 3.3 projektitoetuse info PRIA kodulehel on leitav SIIN

EMKF 2014 – 2020 objektide tähistamine: http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-2020

Maaeluministri 25.11.2015. a määrus nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”: https://www.riigiteataja.ee/akt/127112015003

Maaeluministri määruse seletuskiri  „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eelnõu juurde:  https://www.agri.ee/sites/default/files/content/ministeerium/seletuskirjad/maarus-2015-nr-019-sk.pdf

EMKF objektide tähistamine: maaeluministri 14.04.2016. a määrus nr 22: http://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/M%C3%A4%C3%A4rus.pdf

Abitabel omafinantseeringu määradega: http://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/Projektitoeuse_minimaalse_omafinantseeringu_m%C3%A4%C3%A4rad.pdf

Rakenduskava 2021: RakenduskavaAR_2021_KINNITATUD

 

Taotlusvormid ja vajalikud dokumendid

Taotlusvormid kehtisid kuni 01. 03. 2019. a. Taotlusvorme on võimalik kasutada projektitoetuse taotluse kirjutamisel abistava dokumendina.

Projekti lühikokkuvõte: Projekti-lühikokkuvõte_vorm
Taotlusvorm_3.3 _ÜLDINE
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_1
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_2
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_3
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_4
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_5

Maksetaotlus enne 01. 03. 2019. a esitatud projektitoetuse taotlustele: Maksetaotluse_vorm
Hinnapakkumise küsimise ettepanek: Hinnapakkumise-vorm
Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks: Hinnapakkumiste-vordlustabel
Toetuse määramine ja väljamaksmine: Toetuse määramine ja väljamaksmine
Avaldus kliendi andmete registrisse kandmiseks: Avaldus_kliendi_andmete_kandmiseks_registrisse

Maksetaotlus esitatakse läbi e- PRIA