Projektitoetuse taotluste esitamine alates 01. 03. 2019

2020. a taotlusvoor on avatud 14. 09. 2020. a (alates kell 00.00) kuni 21. 09. 2020. a (kuni kell 23.59)

2020. a taotlusvooru summad tegevussuundade lõikes:

  1. Väärindamine 144 055, 24 €
  2. Mitmekesistamine 170 655,17  €
  3. Kalasadamate uuendamine 308 861,68  €
  4. Koelmualade loomine või taastamine 65 656,03 €
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 680 262,54 €

NB! Alates 1. märtsist 2019 saab projektitoetuse taotlusi ja maksetaotlusi esitada üksnes e-PRIA portaali kaudu. Paberkandjal või e-posti teel esitatud taotlusi enam vastu ei võeta. Juhis taotluse esitamiseks läbi e- PRIA: Juhend taotlejale

EMKF 2014 – 2020 – 2022 KALANDUSPIIRKONNA KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA RAKENDAMINE

Juhendid ja õigusaktid

Juhis taotluse esitamiseks läbi e-PRIA

Kalandusturu korraldamise seaduse § 31 Fondi toetuse saaja ja tema kohustused lg 3 punkt 8 sätestab, et toetuse saaja peab järgima tegevusega seotud hangete tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse tähenduses, või meetme tingimustes sätestatud nõudeid, kui toetuse saajale ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatud nõudeid (sh MTÜ-d ja SA-d): http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/riigihangetest/riigihanked/

Meetme 3.3 hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete koosseis: Hindamiskomisjoni_koosseis

Meetme 3.3 Esitatud projektide menetlemise ja hindamise juhend projektitaotluste menetlemise kord ja hindamise juhend: Strateegia_Lisa_7_2019

Meetme 3.3 Esitatud projektide hindamiskord ja -kriteeriumid: Hindamiskord_ja_hindamiskriteeriumid

Hindamiskriteeriumite_määratlemine_ja_kirjeldused

Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014 – 2020+: MTÜ_Saarte_Kalandus_arengustrateegia_2014-2020

EMKF meede 3.3 projektitoetus 2016 – 2019 a info PRIA kodulehel on leitav SIIN.

EMKF 2014 – 2020 objektide tähistamine: http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-2020

Maaeluministri 25.11.2015. a määrus nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”: https://www.riigiteataja.ee/akt/127112015003

Maaeluministri määruse seletuskiri „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eelnõu juurde: http://www.pria.ee/docs/resources/9153.pdf

EMKF objektide tähistamine: maaeluministri 14.04.2016. a määrus nr 22: http://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/M%C3%A4%C3%A4rus.pdf

Abitabel omafinantseeringu määradega: http://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/Projektitoeuse_minimaalse_omafinantseeringu_m%C3%A4%C3%A4rad.pdf

Rakenduskava 2020: RakenduskavaAR_2020_KINNITATUD

Rakenduskava 2020 muutmine: RakenduskavaAR_2020_MUUTMINE_KINNITATUD

Taotlusvormid ja vajalikud dokumendid

Taotlusvormid kehtisid kuni 01. 03. 2019. a. Taotlusvorme on võimalik kasutada projektitoetuse taotluse kirjutamisel abistava dokumendina.

Projekti lühikokkuvõte: Projekti-lühikokkuvõte_vorm
Taotlusvorm_3.3 _ÜLDINE
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_1
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_2
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_3
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_4
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_5

Maksetaotlus enne 01. 03. 2019. a esitatud projektitoetuse taotlustele: Maksetaotluse_vorm
Hinnapakkumise küsimise ettepanek: Hinnapakkumise-vorm
Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks: Hinnapakkumiste-vordlustabel
Toetuse määramine ja väljamaksmine: Toetuse määramine ja väljamaksmine
Avaldus kliendi andmete registrisse kandmiseks: Avaldus_kliendi_andmete_kandmiseks_registrisse

Maksetaotlus esitatakse läbi e- PRIA