Algatusrühma koostöötegevused

2018. a planeeritavad koostöötegevused (loetelu täiendatakse jooksvalt)

1. Koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga on koostööprojekti „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Sitsiiliasse“ raames korraldaldada õppereis Sitsiilia kalanduspiirkonda ajavahemikul (20) 21. – 27. 03. 2018. a. Otsus_Sitsiilia_õppereis

Koostööpartner: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond
Koostööprojekti sihtrühm: Väikesemahulise rannapüügiga tegelevad ettevõtjad, piirkonna omavalitsuste ja organisatsioonide esindajad, algatusrühma liikmed
Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 13. 12. 2017 – 27. 03. 2018. a.

Sitsiilia õppereisi tulemusaruanne: Sitsiilia_õppereisi_tulemusaruanne

Sitsiilia õppereisi kava: Sitsiilia_õppereisi_programm

Sitsiilia õppereisi pildialbum

2. Koostöös Kalanduse teabekeskusega ja teiste kalanduspiirkondadega osaletakse Avatud Kalasadamate Päeva 2018. a korraldamisel, kaasatud on Ruhnu valla Ringsu sadam (Otsus_Avatud_Kalasadamad) ja Kalanduse teabekeskuse poolt Nasva jõesadam.

Projekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Avatud_Kalasadamate_Päev_2018_tulemusaruanne

3. Koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga on koostööprojekti „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Portugali“ raames korraldaldada õppereis Portugali kalanduspiirkonda ajavahemikul (25) 26. 09. – 02. 10. 2018. a. Otsus_12.09.2018_17_6_499

4. Planeerimisel on ka õppereisid augusti kuu teisel poolel Islandi kalanduspiirkondadesse ja oktoobri või novembri kuus Poola kalanduspiirkondadesse.

Õppereiside korraldamise osas viisid kalanduse algatusrühmad läbi reisikorraldusteenuse riigihanke raamlepingu sõlmimiseks (viitenumber 195769).

2017. a planeeritavad koostööprojektid

1. Osalemine Eesti Toidumessil 2017 “Sööma” 05.- 06. mai 2017. a: Otsus_ 03. aprill 2017 nr 17-6101
Koostööprojekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Toidumess_Sööma_tulemusaruanne.
2. “Saaremaa ja Peipsi kalanduspiirkondade vastastikused õppereisid.” Koostöös Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kojaga Saaremaa rannakalurite õppereis Peipsi kalanduspiirkonda 23. – 26. august 2017. a.  Peipsi kalanduspiirkonna õppereis toimub novembris/ detsembris : 26.06.2017_otsus_nr 17-6_217
Koostööprojekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Peipsi_ja_Saaremaa_kalanduspiirkondade_vastastikused_ õppereisid_tulemusaruanne
Lisa 1: Peipsi_õppereisi_kava
Lisa 2: Peipsi_kalanduspiirkond_Saaremaal

3. Koostöös Poola kalanduspiirkonnaga Saaremaa rannakalurite ja kalandusettevõtjate õpperiesi Poola. Toimumisaeg planeerimisel. Õppereis toimub 2018. a.

Vajalikud dokumendid:

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4): http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/algatusruhma_koostootegevused_emkf_meede_3_4_2016/
Algatusrühma koostöötegevused maaeluministri 28.07.2016 määrus nr 48: https://www.riigiteataja.ee/akt/103082016002?leiaKehtiv
Määruse seletuskiri: http://www.pria.ee/docs/resources/10105.pdf