Algatusrühma koostöötegevused

2018. a planeeritavad koostöötegevused (loetelu täiendatakse jooksvalt)

1. Koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga on koostööprojekti „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Sitsiiliasse“ raames korraldaldada õppereis Sitsiilia kalanduspiirkonda ajavahemikul (20) 21. – 27. 03. 2018. a. Otsus_Sitsiilia_õppereis

Koostööpartner: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond
Koostööprojekti sihtrühm: Väikesemahulise rannapüügiga tegelevad ettevõtjad, piirkonna omavalitsuste ja organisatsioonide esindajad, algatusrühma liikmed
Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 13. 12. 2017 – 27. 03. 2018. a.

Sitsiilia õppereisi tulemusaruanne: Sitsiilia_õppereisi_tulemusaruanne

Sitsiilia õppereisi kava: Sitsiilia_õppereisi_programm

Sitsiilia õppereisi pildialbum

2. Koostöös Kalanduse teabekeskusega ja teiste kalanduspiirkondadega osaletakse Avatud Kalasadamate Päeva 2018. a korraldamisel, kaasatud on Ruhnu valla Ringsu sadam (Otsus_Avatud_Kalasadamad) ja Kalanduse teabekeskuse poolt Nasva jõesadam.

Projekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Avatud_Kalasadamate_Päev_2018_tulemusaruanne

3. Koostöös MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga on koostööprojekti „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Portugali“ raames korraldaldada õppereis Portugali kalanduspiirkonda ajavahemikul (25) 26. 09. – 02. 10. 2018. a. Otsus_12.09.2018_17_6_499

Portugali õppereisi tulemusaruanne ja õppereisi programm: Portugali_-õppereisi_tulemusaruanne (1)

Portugali õppereisi pildialbum

4. Planeerimisel on ka õppereisid augusti kuu teisel poolel Islandi kalanduspiirkondadesse ja oktoobri või novembri kuus Poola kalanduspiirkondadesse – edasi lükatud 2019. a.

Õppereiside korraldamise osas viisid kalanduse algatusrühmad läbi reisikorraldusteenuse riigihanke raamlepingu sõlmimiseks (viitenumber 195769).

2017. a planeeritavad koostööprojektid

1. Osalemine Eesti Toidumessil 2017 “Sööma” 05.- 06. mai 2017. a: Otsus_ 03. aprill 2017 nr 17-6101
Koostööprojekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Toidumess_Sööma_tulemusaruanne.
2. “Saaremaa ja Peipsi kalanduspiirkondade vastastikused õppereisid.” Koostöös Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kojaga Saaremaa rannakalurite õppereis Peipsi kalanduspiirkonda 23. – 26. august 2017. a.  Peipsi kalanduspiirkonna õppereis toimub novembris/ detsembris : 26.06.2017_otsus_nr 17-6_217
Koostööprojekti tulemusaruanne: Koostööprojekti_Peipsi_ja_Saaremaa_kalanduspiirkondade_vastastikused_ õppereisid_tulemusaruanne
Lisa 1: Peipsi_õppereisi_kava
Lisa 2: Peipsi_kalanduspiirkond_Saaremaal

3. Koostöös Poola kalanduspiirkonnaga Saaremaa rannakalurite ja kalandusettevõtjate õpperiesi Poola. Toimumisaeg planeerimisel. Õppereis toimub 2018. a.

Vajalikud dokumendid:

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4): http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/algatusruhma_koostootegevused_emkf_meede_3_4_2016/
Algatusrühma koostöötegevused maaeluministri 28.07.2016 määrus nr 48: https://www.riigiteataja.ee/akt/103082016002?leiaKehtiv
Määruse seletuskiri: http://www.pria.ee/docs/resources/10105.pdf