2014-2020+ Strateegia

MTÜ Saarte Kalandus 2014-2020+ strateegia suunab   “Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme 3.3 “Kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine” toetuste kasutamist Saare maakonna kalanduspiirkonnas  (NB! Määruse vastuvõtmisel lisandub see kohe siia kodulehele)

Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020+

Meetme 3.3  määrusega saate tutvuda- Määrus

Kavandatud on kasutusele võtta kõik kuus “Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020″meetme 3.3 “Kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine” ja näidatud ära indikatiivne rahaliste vahendite jaotusprotsentides tegevussuundade vahel:

  • Kala või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine- 15%
  • Mitmekesistamine – 30%
  • Kalasadamate uuendamine – 30%
  • Koelmualade taastamine – 5%
  • Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine- 20%
  • Algatusrühma koostöötegevused- 361 657,38

Tegevussuunad viiakse ellu läbi voorudena korraldatavate projektikonkursside. Taotlusi hindab MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku moodustatav projektide hindamise komisjon, kelle koostatud paremusjärjestuse kinnitab sõltuvalt projektide toetusmahtudest kas MTÜ juhatus või üldkoosolek. Strateegias on iga tegevussuuna jaoks ära näidatud taotlustehindamise kriteeriumid iga tegevussuuna raames. Taotluste võrdse punktisumma korral eelistatakse ühistegevust ja mitme organisatsiooni koostööprojekte.