Taotlusvormid ja nõuatavad dokumendid

Ärinõustamist ja juhtimisalast nõustamist s.h. projeketitoetuse taotlemisega seotud nõustamist pakub OÜ Stricton jurist- nõustajalt Keidi Kõiv (e- post keidi.stricton@gmail.com, tel +372 5551 2264)

Kalandusturu korraldamise seaduse § 31 Fondi toetuse saaja ja tema kohustused lg 3 punkt 8 sätestab, et toetuse saaja peab järgima tegevusega seotud hangete tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse tähenduses, või meetme tingimustes sätestatud nõudeid, kui toetuse saajale ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatud nõudeid (sh MTÜ-d ja SA-d)    http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/riigihangetest/riigihanked/

Meetme 3.3  hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete koosseis: Hindamiskomisjon

Meetme 3.3  Esitatud projektide menetlemise ja hindamise juhend projektitaotluste menetlemise kord ja hindamise juhend MTÜ-Saarte-Kalandusele-esitatud-projektitaotluste-menetlemise-kord-ja-hindamise-juhend 

Meetme 3.3  Esitatud projektide hindamiskord ja -kriteeriumid  Hindamiskord ja hindamiskriteeriumid

2016. a 
EMKF 2014 – 2020 KALANDUSPIIRKONNA KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA RAKENDAMINE

EMKF meede 3.3 projektitoetus 2016 – 2019 a info PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/kalanduspiirkonna_kohaliku_arengu_strateegia_rakendamine_ekf_meede_3_3_projektitoetus_2016_2019/

Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014 – 2020+: Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020+

EMKF 2014 – 2020: http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-2020

Maaeluministri 25.11.2015. a määrus nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”: https://www.riigiteataja.ee/akt/130082017013

Maaeluministri määruse seletuskiri „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eelnõu juurde: http://www.pria.ee/docs/resources/9153.pdf

EMKF objektide tähistamine: maaeluministri 14.04.2016. a määrus nr 22: Määrus

EMKF objektide tähistamine: http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-2020/sumboolika

Abitabel omafinantseeringu määradega: Projektitoeuse_minimaalse_omafinantseeringu_määrad

Projekti dokumentide kontroll- loend: projekti_-dokumentide_-kontroll_loend_-3-3

Saaremaa kalanduspiirkonna Rakenduskava 2016. a (PRIA poolt heaks kiidetud 23. 05. 2016.a otsusega nr 64): Rakenduskava_2016

2016. a „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise taotluse vorm” : (EMKF meede 3.2) Taotlusvorm3 3kinnitatud_2016

Hinnapakkumise küsimise ettepanek Hinnapakkumise vorm_EURO

Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks Hinnapakkumiste vordlustabel

Lühikokkuvõtte vorm (doc) projekti-luhikokkuvote_vorm-2

Toetuse määramine ja väljamaksmine: Toetuse määramine ja väljamaksmine

 

Eelmise rahastusperioodi dokumendid:
EKF Meetme 4.1 taotlusvormid:
Hinnapakkumise küsimise ettepanek Hinnapakkumise vorm_EURO

Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks Hinnapakkumiste vordlustabel
Meede 4.1. projektitoetuse vormid (doc) EKF meede 4.1 vorm
Lühikokkuvõtte vorm (doc) projekti-lühikokkuvõte_vorm
Projekti kuludeklaratsioon Kuludeklaratsioon
Meetme 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng määrus 26.09.09(muudatustega 01.01.2013)
<ahref=”https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/2062/kalanduspiirkondade%20s%C3%A4%C3%A4stev%20areng%20M%20lisa%202.pdf#” target=”_blank”>meetme 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng raames toetatavad tegevused