Meie liikmed

MTÜ liikmeks võivad olla kõik füüsilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kes vastavad allpool toodud tingimustele ning tunnistavad MTÜ eesmärki ja põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. MTÜ on avatud uute liikmete vastuvõtuks tingimusel, et oleks tagatud liikmeskonna vastavus (MTÜ liikmetest peavad vähemalt 60% olema Saare maakonna kalanduspiirkonna kalandussektoris tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud või sihtasutused)

MTÜ liikmeks võivad olla:
– Äriühingud, ettevõtjad, mittetulundusühingud või sihtasutused, kelle asukoht ja tegevuskoht on Saare maakonna kalanduspiirkonnas.
– Saare maakonna kalanduspiirkonna  kohalikud omavalitsused;
– füüsilised isikud, kelle asukoht ja tegevuskoht on Saare maakonna kalanduspiirkonnas. Täpsem teave ühingu liikmete õiguste ja kohustuste kohta on leitav meie põhikirjast.

MTÜ liikmeks võtab kirjaliku avalduse alusel vastu juhatus. Juriidilise isiku avaldus peab põhinema tema pädeva juhtorgani otsusel.

MTÜ aasta liikmemaks on 20 € (füüsilised isikud, FIEd ja muud äriühingud ning organsatsioonid, mille juhatuse liikmete arv on 1) ja 50 € (äriühingud ja organisatsioonid, mille juhatuse liikmete arv on 2 ja rohkem).

MTÜ liikmest väljaastumine on lubatud kirjaliku avalduse alusel, tasudes jooksva aasta liikmemaksu. Juriidilise isiku liikmestväljaastumise avaldus peab põhinema avaldaja pädeva juhtorgani otsusel

MTÜ  liikmeskond on avalik:

MTÜ_liikmed_seisuga_05. 06.2023

Liikmeks astumise avaldus: Liikmeks _astumise_avaldus

Liikmest väljaastumise avaldus: Liikmest_väljaastumise_avaldus