2018/2019. a taotlusvormid ja nõutavad dokumendid

Ärinõustamist ja juhtimisalast nõustamist s.h. projeketitoetuse taotlemisega seotud nõustamist pakub OÜ Stricton jurist- nõustajalt Keidi Kõiv (e- post keidi.stricton@gmail.com, tel +372 5551 2264)

EMKF 2014 – 2020 KALANDUSPIIRKONNA KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA RAKENDAMINE

Juhendid ja õigusaktid

Kalandusturu korraldamise seaduse § 31 Fondi toetuse saaja ja tema kohustused lg 3 punkt 8 sätestab, et toetuse saaja peab järgima tegevusega seotud hangete tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse tähenduses, või meetme tingimustes sätestatud nõudeid, kui toetuse saajale ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatud nõudeid (sh MTÜ-d ja SA-d): http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/riigihangetest/riigihanked/

Meetme 3.3 hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete koosseis: Hindamiskomisjon

Meetme 3.3 Esitatud projektide menetlemise ja hindamise juhend projektitaotluste menetlemise kord ja hindamise juhend: Projektitoetuse_taotluste_menetlemise_kord_ja_hindamisjuhend

Meetme 3.3 Esitatud projektide hindamiskord ja -kriteeriumid: Hindamiskord_ja_hindamiskriteeriumid

Hindamiskriteeriumite_määratlemine_ja_kirjeldused

Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014 – 2020+: Strateegia_muudatustega_KINNITATUD

EMKF meede 3.3 projektitoetus 2016 – 2019 a info PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/kalanduspiirkonna_kohaliku_arengu_strateegia_rakendamine_ekf_meede_3_3_projektitoetus_2016_2019/

EMKF 2014 – 2020 objektide tähistamine: http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-2020

Maaeluministri 25.11.2015. a määrus nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”: https://www.riigiteataja.ee/akt/127112015003

Maaeluministri määruse seletuskiri „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eelnõu juurde: http://www.pria.ee/docs/resources/9153.pdf

EMKF objektide tähistamine: maaeluministri 14.04.2016. a määrus nr 22: http://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/M%C3%A4%C3%A4rus.pdf

Abitabel omafinantseeringu määradega: http://www.saartekalandus.ee/wp-content/uploads/2014/03/Projektitoeuse_minimaalse_omafinantseeringu_m%C3%A4%C3%A4rad.pdf

Taotlusvormid ja vajalikud dokumendid

Rakenduskava 2019: RakenduskavaAR_2019_KINNITATUD

Projekti dokumentide kontroll- loend: Projekti_dokumentide_KONTROLL_LOEND

Lühikokkuvõtte vorm: Projekti-LÜHIKOKKUVÕTTE_vorm

Uued taotlusvormid kehtivad alates 13. 12. 2017. a !

“Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise taotluse vormid”:

Taotlusvorm_3.3 _ÜLDINE
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_1
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_2
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_3
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_4
Taotlusvorm_3.3_TEGEVUSSUUND_5

Hinnapakkumise küsimise ettepanek: Hinnapakkumise-vorm

Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks: Hinnapakkumiste-vordlustabel

Toetuse määramine ja väljamaksmine: Toetuse määramine ja väljamaksmine

Avaldus kliendi andmete registrisse kandmiseks: Avaldus_kliendi_andmete_kandmiseks_registrisse

Maksetaotluse vorm: Maksetaotluse_vorm