Author: kalandus

Piirkondlik teabepäev / TEABEPÄEVA EI TOIMU!

NB! Teabepäev jääb seoses COVID-19 viirusesse nakatumise ohuga ära. Klubi juhataja on võtnud vastu otsuse üritusi mitte korraldada, lähtudes Saaremaa vallavalitsuse otsusest ära  jätta kõik rahvakogunemised ja üritused, millised on suurema osalejate arvuga, kui 100. Kuigi korraldus puudutab üritusi alates 100 osalejast soovitab vallavalitsuse esindaja võimalusel ära jätta kõik kogunemised. PROJEKTITOETUSE TAOTLEMISE VÕIMALUSI TUTVUSTAV TEAVE EDASTATAKSE LIIKMELISTI JA ON LEITAV KODULEHEL

13. märtsil 2020. a algusega kell 14.00 toimub Nasva klubis (Sõrve mnt 53) mittetulundusühingu Saarte Kalandus piirkondlik teabepäev, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.

Päevakava: 13. märts 2020 teabepäeva_päevakava_täiendatud

“Otsides võimalusi vähendada auli ja teiste sukelduvate merelindude tahtmatut püüdmist Läänemere nakkevõrgupüügil”

Taotluse_võimaluste_tutvustamine_2020_I_Taotlusvoor

2020. a I taotlusvooru avamise eelteade/ Taotlusvooru ei avata

Taotlusvooru avamine on edasi lükatud, hetkel teadmata ajaks.

2020. a I taotlusvoor on e- PRIAs avatud 06. 04. 2020. a – 13. 04. 2020. a 

I taotlusvooru summad tegevussuundade lõikes:

  1. Väärindamine 100 000 €
  2. Mitmekesistamine 120 000 €
  3. Kalasadamate uuendamine 260 000 €
  4. Koelmualade loomine või taastamine 50 000 €
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 400 000 €

Juhis taotluse esitamiseks läbi e- PRIA: Juhend taotlejale

Infopäev taotluste esitamisest läbi e-PRIA

 

10. septembril algusega kell 11. 00 toimub Pärnus PRIA infopäev EMKF meetme 3.3. projektitoetuse taotluste esitamiseks läbi e- PRIA. Alates 1. märtsist 2019 saab projektitoetuse taotlusi ja e-PRIAs esitatud toetustaotluste maksetaotlusi esitada üksnes e-PRIA portaali kaudu. Paberkandjal või e-posti teel esitatud taotlusi enam vastu ei võeta. Infopäevale on kindlasti oodatud hindamiskomisjoni liikmed ning projektitoetust taotleda soovijad. Infopäevale ja tagasi sõiduks tellime bussitransfeeri. Palume infopäeval osaleda soovijatel end registreerida hiljemalt 22. 08. 2019. a kell 15.00.

Info tel: 5694 7288 või 5690 7727

 

Saaremaa Kalurite Päev 2019

13. juulil 2019. a algusega kell 18.00 toimub Mõntu Sadamas traditsiooniline Saaremaa Kalurite Päeva tähistamise pidulik muusikaüritus. Rahvale esinevad ansamblid Karavan ja IZ-58 ning oodata on üllatusesinejat. Sissepääs on kõigile tasuta, lastele on batuudid, avatud on puhvet. Kohale on oodatud kõik, kes hoolivad kalast, kalurite elukutsest ja heast meelelahutusest! Pidu toimub iga ilmaga!
Korraldajad tänavad kõiki kaluritepäeva toimumisele kaasaaitajaid ja toetajaid!
Üritus toimub „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi“ meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus“ vahendite toel.

2019 Kalurite Päeva plakat

EMKF meetme 3.3. taotluste menetlemisest

Alates 01. 03. 2019. a või hiljem algavate taotlusvoorude projektitoetuse taotluste esitamine, tehniline kontroll ja kõik hindamisega ning taotluste PRIA-sse esitamisega seotud protseduurid viiakse läbi e- PRIA-s vastavalt PRIA poolt kehtestatud juhistele ja nõuetele.
Toetustaotluste esitamine toimub läbi iseteeninduskeskkonna e-PRIA vastavalt PRIA poolt väljatöötatud e-PRIA kasutamise juhendile ja algatusrühma poolt väljakuulutatud taotluste vastuvõtu ajal. Algatusrühm teostab e-PRIAs toetustaotluse esmase kontrolli ja täidab kontrolli tulemuste kohta vastava kontroll-lehe. Puudustega taotluste puhul annab algatusrühm taotlejale mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Algatusrühma kontrolli läbinud taotluste hindamine toimub e-PRIAs vastavalt algatusrühma poolt välja töötatud hindamiskorrale. Hindamise läbinud taotlustest moodustub paremusjärjestus, mille kinnitab alla 60 000 eur projektide puhul algatusrühma juhatus ja üle 60 000 eur projektide puhul üldkoosolek. E-PRIA kaudu toimub paremusjärjestuse ettepaneku edastamine PRIAle. Taotlused, mille puuduseid ei ole taotleja kõrvaldanud, hindamisele ei saadeta ja edastatakse e-PRIA kaudu PRIAle läbivaatamata jätmise otsuse tegemiseks. Enne 2019. a II taotlusvooru toimub vastav koolitus.