Author: kalandus

2021. a I taotlusvooru eelteade

Teave 2021. a 1. taotlusvooru esitatud projektide kohta:  EMKF_3.3_2021_1_taotlusvooru_esitatud_projektide_ülevaade

MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3. “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2021. a I taotlusvoor on e-PRIAs avatud alates 21. 03. 2021. a (kell 00.01) kuni 29. 03. 2021. a (kell 23.59). Täpsem teave toetuse taotlemise võimaluste ja vajaliku infomaterjali leidmiseks on SIIN

Tegevussuundade I taotlusvooru eelarve

I Väärindamine – 88 000 €

II Mitmekesistamine – 111 000 €

III Kalasadamate uuendamine – 140 000 €

IV Koelmute taastamine – 796,03 €

V Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine – 300 000 €

Juhatuse koosolek

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek toimub 22. 10. 2020. a algusega kell 10.00 ühingu büroos järgmise päevakorraga:

1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2020. a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistulemuste läbivaatamine.
1.1. MTÜ Saarte Kalandus EMKF meetme 3.3 2020. a taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistoimingute õiguspärasuse kontrollimine.

1.2. Põhjendatud otsuse vastuvõtmine teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 2020. a taotlusvooru esitatud kuni 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.

1.3. Rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste üldkoosolekule esitamine, et üldkoosolek saaks vastu võtta otsuse teha PRIA’le ettepanek EMKF meetme 3.3 2020. a taotlusvooru esitatud rohkem kui 60 000 € investeeringu mahuga projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
2. MTÜ Saarte Kalandus üldkoosoleku toimumise aja edasilükkamine novembri kuusse.
3. Juhatusele esitatud avalduste läbivaatamine.
4. Kohalt algatatud küsimused.

Üldkoosolek

MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolek toimub 06. 11. 2020. a algusega kell 12.00 Nasva klubis
Registreerimine kell 11.00 -11.45

PÄEVAKORD
1) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia 2021. a rakenduskava arutelu, heakskiitmine, vastuvõtmine ja kinnitamine. RakenduskavaAR_2021_KAVAND
2) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatusettepanekute tutvustamine, heakskiitmine, vastuvõtmine ning kinnitamine. Strateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2020_EELNÕUStrateegia_muudatused_koos_põhjendustega_2020_KINNITATUD
3) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. a taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 kuni 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste kohta juhatuse otsuse tutvustamine teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta.
4) Mittetulundusühingu Saarte Kalandus 2020. a taotlusvooru laekunud EKMF meetme 3.3 rohkem kui 60 000 € eelarvega projektitoetuse taotluste arutelu ja üldkoosoleku otsus teha PRIA-le ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluste rahastamise suuruse kohta.
5) Kohalt algatatud küsimused.

Eelregistreerimine ja info tel 668 2210, 5694 7288, 5690 7727
e- post tegevjuht@saartekalandus.ee
Üldkoosolek toimub EMKF meetme 3.2 „Kohaliku algatusrühma toetus” toel

 

Kalanahkade parkimise õpituba

08. – 09.  septembril toimub Tihemetsa Talus kalanahkade parkimise võimalusi tutvustav 2-päevane õpituba algusega mõlemal päeval kell 9.30. Õpituba on praktilise suunitlusega, osalejad teevad kahe päeva vältel kaasa kogu töötlemisprotsessi. Täpsem info on leitav Kalanduse teabekeskuse kodulehel: https://www.kalateave.ee/et/2-uncategorised/9302-kalanduse-teabekeskus-kalanahkade-parkimise-opituba-saaremaa-rannakaluritele

Registreerumine on avatud kuni 03. 09. 2020. a. Osaleda soovijad saavad end kirja panna e- posti aadressil tegevjuht@saartekalandus.ee või helistada telefonil 5690 7727.

Osalejatel palutakse kaasa võtta kaks 10-liitrist kaanega plastpange.

Õpituba sisaldab energia- ja lõunapause ning on huvilistele tasuta.

Taotlusvooru avamine

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuste 2020. a taotlusvooru avamise.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada 14. 09. 2020. a (alates kell 00.00) kuni 21. 09. 2020. a (kuni kell 23.59) läbi e-PRIA 
Juhis taotluse esitamiseks on leitav ühingu kodulehel
Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, siis palume ühendust võtta PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info@pria.ee.
2020. a taotlusvooru projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014 – 2020+” rakenduskava tegevussuundades:
Tegevussuund ja eelarve
1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 144 055,24 €
2. Majandustegevuse mitmekesistamine 170 655,17 €
3. Kalasadamate uuendamine 308 861,68 €
4. Koelmualade loomine ja taastamine 65 656,03 €
5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine 680 262,54 €

Projektitoetuse taotlused peavad vastama „Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegiale 2014 – 2020+” ja Maaeluministri 5. novembri 2015. a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“  poolt esitatud nõuetele.

„Saare maakonna kalanduspiirkonna strateegia 2014 – 2020+”, Maaeluministri 5. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”, Saare maakonna kalanduspiirkonna projektitoetuste taotluse menetlemise korra ja juhendiga, hindamiskriteeriumitega, taotluste esitamise juhisega e-PRIAs ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda ühingu kodulehel:  http://www.saartekalandus.ee/?page_id=4560

Info ja eelnõustamine: telefonidel 668 2210, 5694 7288 ja mittetulundusühingu Saarte Kalandus büroos E – N kell 08.00 – 15.00 (etteteatamisega) Kuressaares Tallinna 30, tegevjuht@saartekalandus.ee

PRIA poolt saadetud tähelepanekud, mis on esile kerkinud seoses esitatud projektitoetuse taotluste menetlemisega ja millele võiks taotluse esitamisel tähelepanu pöörata:

  • „Toetustaotluse täitmist ei tohiks jätta viimasele minutile. Toetustaotluse täitmiseks tuleks varuda piisavalt aega, kuna erinevaid andmeid ja dokumente, mis on taotlemiseks vajalikud, on palju.
  • Kui taotlejal on maksuvõlgnevused tuleb need aegsasti enne taotlemist ära likvideerida. E-PRIA saab EMTAst maksuvõlgnevuste andmeid kord ööpäevas, mis tähendab, et maksuvõla likvideerimise info jõuab meieni väikese viivitusega, selle tõttu ei tohi võlgnevuste likvideerimist jätta viimasele hetkele. Süsteem ei lase maksuvõlaga taotlust esitada.
  • E-keskkonnas taotluse sisestamisel jälgida et Tegevused, Tegevuse liigid, Objekti liigid oleks õieti sisestatud (nt ehitamine ei ole ostmine või üritus jne).
  • Kalandussektori ettevõtja kontroll. KIRi on sisestatud küll püügiandmed aga müügitulu sisestatud ei ole, eriti puudutab FIEsid. Kuna FIEd ei esita majandusaasta aruannet, siis müügitulu kalandusest tõendamiseks FIEde puhul tuleb menetlejal küsida täiendavaid dokumente nõutud müügitulu olemasolu tõendamiseks (tuludeklaratsioon, arved, muud raamatupidamise dokumendid).  Algatusrühm võiks selgitada taotlejale ,et kätte saadavad ja kontrollitavad  oleks dokumendid, mis tõendavad müügitulu kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemise tegevusalal.
  • Jätkuvalt tekitab küsimusi kalandussektori MTÜ: Peab jälgima et 50% liikmetest oleks kalandussektori ettevõtjad – arvel Äriregistris, omama (mitte loale kantud isik) kehtivat kaluri kalapüügiluba, ajaloolist püügiõigust, kasutama kalalaeva, olema saanud/tõendama reaalset müügitulu kalatoodete/saaduste müügist – ettevõtjatel nt. kalamüük Äriregistris, FIE-l müügidokumendid (kes müüs, kellele müüs), sisestatud (kui on) müügiandmed on kajastatud ka KIR-infosüsteemis.
  • Ehitustegevuste (ehitamine Ehitusseadustiku mõistes) puhul peab maa olema omandis või on olemas hoonestusõigus, rendileping ei ole piisav ning jälgida lepingute kehtivusperioodi.
  • Liiklusvahendite soetamisel jälgida objekti maksumust, hinnapakkumustel on tihti registreerimistasud, riigilõivud jms. need tuleb abikõlblikust summast maha arvata kuna ei ole abikõlbulikud.
  • MTÜ-d ei ole tingimata riigihankekohuslased. Sel juhul peab esitama hinnapakkumused vastavalt määrusele (üle 5000 – 3 pakkumust), ei piisa ainult kalkulatsioonist.“

Teave esitatud taotluste kohta: EMKF_3.3_2020_taotlusvooru_esitatud_projektid